Terminy Sesji


Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

16‑06‑2017 13:45:41

Informuję, że posiedzenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.     Powołanie sekretarza obrad.
 4.     Zatwierdzenie porządku obrad.
 5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 6.     Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 7.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 8.     Zatwierdzenie protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 9.     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 10.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 11.     Podjęcie uchwał w/s przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

a)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

b)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

c)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji       w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania  budżetu gminy Bardo za rok 2016,

d)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej         w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

e)     wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

f)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2016.

12. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b)     zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c)     w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d)     w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie

e)     w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Bardo, a także dla wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych, a położone na terenie miasta i gminy Bardo.

f)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej

g)     w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

13. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

14. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

04‑05‑2017 09:04:58

Informuję, że XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy  w Bardzie (ul. Rynek 2).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

6.   Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej

21‑04‑2017 11:24:47

Informuje się że XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Powołanie Sekretarza obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

6.     Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.     Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b)     zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,


10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

23‑03‑2017 13:04:39

Zapraszamy na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r.  (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Powołanie Sekretarza obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

6.     Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.     Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminy Bardo

d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo

f) w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody – żywotnik zachodni w Bardzie

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020

h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

i) w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

j) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Bardo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bardo w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

k) zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” i wytypowania sołectw gminy Bardo do uczestnictwa w programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”

l) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14.   Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

09‑02‑2017 15:21:11

Informuję, że  XXII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Powołanie Sekretarza obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

6. Zatwierdzenie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

d) zmieniająca uchwałę nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Badzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

e) zmieniająca uchwałę nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

f)  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

g) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie na rok 2017

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14.  Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

19‑12‑2016 15:43:37

Informuję, że  XX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku 2016
 4. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/285/2010 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie

10. Podjęcie uchwały w/s budżetu Gminy Bardo na 2017 r.

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo projekcie uchwały budżetowej Gminy Bardo na 2017 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o projekcie budżetu,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie opinii Komisji,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie w/s uchwalenia uchwały budżetowej.

11. Podjęcie pozostałych uchwał:

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo na lata 2017 – 2027.

12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16.  Zakończenie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapraszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

17‑11‑2016 14:41:33

Informuję, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 Przewidywany porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Powołanie Sekretarza obrad.

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Zgłoszenie uwag do protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

6.      Zatwierdzenie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

7.      Zgłoszenie uwag do protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

8.      Zatwierdzenie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

9.      Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

11.  Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b) w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

d) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

12.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.   Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapraszenie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

13‑10‑2016 13:49:48

Informuję, że  XVIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2.                                           

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bardo na lata 2016-2022.
 6. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Bardzie

29‑09‑2016 17:57:49

 

Informuję, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 06 października 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Powołanie Sekretarza obrad.

4.       Zatwierdzenie porządku obrad.

5.       Zgłoszenie uwag do protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

6.       Zatwierdzenie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

7.       Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.       Wręczenie nagrody Konradowi Kuchciakowi za zdobycie mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym 
w kategorii Junior starszy U-23.

10.    Wystąpienie i prezentacja artysty – rzeźbiarza, autora projektu „Park Rozrywki”.

11.    Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b)       w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c)       uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.,

d)       uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e)       zmieniająca uchwałę nr XI/77/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek z zakresu dotacji i zakresu dotacji przedmiotowej,

f)        w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie planowanej inwestycji,

g)       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Potworów w gminie Bardo,

h)       w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów Konstanty w granicach gminy Bardo,

i)         w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 października 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II w granicach gminy Bardo.

12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16.     Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapraszenie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

25‑08‑2016 14:36:10
Informuje się, że  XVI Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.            Otwarcie Sesji.

2.            Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.            Powołanie Sekretarza obrad.

4.            Zatwierdzenie porządku obrad.

5.            Zgłoszenie uwag do protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

6.            Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

7.            Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.            Podjęcie uchwał:

a)            w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b)           w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c)            w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

d)           w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.,

e)           w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f)            w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g)            w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo,

h)           w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

i)             w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Bardo,

j)             w sprawie wyborów uzupełniających ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na kadencję 2016 – 2019,

10.          Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.          Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12.          Interpelacje i zapytania radnych.

13.          Wolne wnioski i informacje.

14.          Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 64 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Wasyluk , w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2017 13:46:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie