Oferty pracy w urzędzie


Komunikat z załącznikami

08‑08‑2018 09:08:10
Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

12‑06‑2018 13:06:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

28‑05‑2018 14:47:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pliki do pobrania
11‑12‑2017 11:14:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pliki do pobrania
16‑10‑2017 16:16:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
552KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzednicze ds. inwestycji

05‑10‑2017 10:17:01

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika ds. inwestycji w Urzedzie Miasta i Gminy w Bardzie została wybrana Pani Justyna Zając zamieszkała w Bardzie.

Uzasadnienie :
Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru. Spełniła wymagania formalne. Wiedza i predyspozycje wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wskazują na prawidłowość wyboru.  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

03‑08‑2017 13:45:33

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
b. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo);
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a. podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami;
b. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
c. podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
d. umiejętność obsługi komputera;
e. zdolność analitycznego myślenia;
f. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
g. prawo jazdy kat. B.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

14‑07‑2017 09:58:30

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

„podinspektora ds. inwestycji

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna spośród kandydujących osób.

Uzasadnienie:

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną nie spełniają oczekiwań Komisji Naboru.

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

                                                                                            

mgr Krystyna Sobieraj

Informację do BIP

sporz. Z. Biel

dnia 14.07.2017 r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

27‑06‑2017 11:16:32

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru z dnia 6 czerwca 2017 r.  na wolne stanowisko urzędnicze „ds. inwestycji w Referacie Inwestycji” w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 3 (trzy) oferty, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.  

Są to oferty złożone przez:

1.      Panią Magdalenę Literowicz  – zam. Braszowice

2.      Panią Małgorzatę Zawieja  – zam. Bardo

3.      Pana Przemysława Gałkę – zam. Kłodzko

Przewodnicząca Komisji Naboru

 Krystyna Sobieraj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

06‑06‑2017 13:52:41

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo);
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami;
  • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
  • prawo jazdy kat. B.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;
  • przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań;
  • przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych;
  • przygotowywanie oraz aktualizowanie oferty inwestycyjnej Gminy;
  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
  • ustalanie opłat planistycznych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • prowadzenie spraw związanych z podziałami, scaleniem i podziałem oraz rozgraniczaniem nieruchomości.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny;
  • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • kopia dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata, iż nie był skazanyprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o stanie zdrowia;
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 )”.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie informacji publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 )

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, w zaklejonej kopercie z dopiskiemDotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycjiw terminie do dnia 20 czerwca 2017 r., do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bardo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 47 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑08‑2018 09:12:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive