Terminy Sesji


Komunikat z załącznikami

15‑12‑2017 13:15:25

Bardo, dn. 15.12.2017 r.

RM.0002.12.2017

 

Informuję, że posiedzenie   XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2017 r.,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 4. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bardo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. w sprawie przyjęcia programu „Bardzka Karta Seniora”.

10. Podjęcie uchwały w/s budżetu Gminy Bardo na 2018 r.:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo projekcie uchwały budżetowej Gminy Bardo na 2018 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o projekcie budżetu,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie opinii Komisji,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie w/s uchwalenia uchwały budżetowej.

11. Podjęcie pozostałych uchwał:

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo na lata 2018-2030

12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16.  Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑11‑2017 07:42:02

Bardo, dn. 23 listopad 2017 r.                                    

RM.0002.11.2017

 

                                                 

Informuję, że posiedzenie  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości,
 5. zmieniająca uchwałę nr XXVI/178/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo,
 7. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
 8. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bardo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 9. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 10. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXX/208/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową,
 11. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie Nr XXX/206/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Bardo pn. Zakład Komunalny w Bardzie.

      10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXX sesja

03‑11‑2017 11:06:04

Bardo, dn. 2 listopad 2017 r.                                                                                                                                 

RM.0002.10.2017

 

                                                 

Informuję, że posiedzenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wobec należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Bardo lub jej jednostkom organizacyjnym,
 4. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Obryw Skalny”,
 5. zmieniająca uchwałę Nr XVI/118/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.08.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo,
 6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 8. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
 9. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/178/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 10. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Bardo pn. Zakład Komunalny w Bardzie
 11. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”,
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową,
 13. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVIII/190/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 14. w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza oporze zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe

      10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

21‑09‑2017 14:48:06

Bardo, dn. 21 wrzesień 2017 r.                                                                                                                                          

RM.0002.9.2017

 

                                                 

Informuję, że  XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

 

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 4. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

      10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

01‑09‑2017 07:19:22

                                                                                   Bardo, dn. 31 sierpień  2017 r.                                                                                                                                          

RM.0002.8.2017

 

 

                                                 

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
7 września 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 8. Zatwierdzenie protokołu z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 9. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu,
 4. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Gminy Bardo dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Przyłęk
 6. w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na wymianie nieekologicznych  źródeł  ciepła  wraz  z  modernizacją  kotłowni  na  potrzeby  centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 7. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bardo”

      12.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

      13.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

      14.Interpelacje i zapytania radnych.

      15. Wolne wnioski i informacje.

       16. Zakończenie obrad.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

22‑08‑2017 14:34:00

                                                 

Informuję, że  XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy  w Bardzie (ul. Rynek 2).

 

 

 

Przewidywany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

6.   Zamknięcie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

16‑06‑2017 13:45:41

Informuję, że posiedzenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.     Powołanie sekretarza obrad.
 4.     Zatwierdzenie porządku obrad.
 5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 6.     Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 7.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 8.     Zatwierdzenie protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 9.     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 10.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 11.     Podjęcie uchwał w/s przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

a)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

b)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

c)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji       w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania  budżetu gminy Bardo za rok 2016,

d)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej         w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

e)     wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

f)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Bardo za rok 2016,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2016.

12. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b)     zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c)     w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d)     w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie

e)     w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Bardo, a także dla wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych, a położone na terenie miasta i gminy Bardo.

f)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej

g)     w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

13. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

14. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

04‑05‑2017 09:04:58

Informuję, że XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy  w Bardzie (ul. Rynek 2).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

6.   Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej

21‑04‑2017 11:24:47

Informuje się że XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Powołanie Sekretarza obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

6.     Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.     Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b)     zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,


10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

23‑03‑2017 13:04:39

Zapraszamy na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r.  (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Powołanie Sekretarza obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

6.     Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.     Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminy Bardo

d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo

f) w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody – żywotnik zachodni w Bardzie

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020

h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

i) w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

j) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Bardo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bardo w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

k) zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” i wytypowania sołectw gminy Bardo do uczestnictwa w programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”

l) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14.   Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Wasyluk , w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2017 13:17:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive