Terminy Sesji


Komunikat z załącznikami

17‑08‑2018 11:55:19

Bardo, dn. 17.08.2018 r.

RM.0002.5.2018

 

Informuję, że posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się
w dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie  uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią
  w Przyłęku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 5. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo,
 6. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo,
 7. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑08‑2018 16:50:44

RM.0002.10.2018                                                                                               Bardo, 01 sierpnia  2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Informuje się, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018  r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury   i Biblioteka w Bardzie
(ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok  2018,

b) zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,

c) w sprawie pomnika przyrody-grupa 2 drzew lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Opolnicy,

d) w sprawie pomnika przyrody alei dwustronnej drzew buk pospolity (Fagus sylvatica)          w Opolnicy,

e) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obwiązującego na terenie Gminy Bardo  do organu regulacyjnego.

 1. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.
 2. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑06‑2018 12:21:11

Bardo, dn. 08.06.2018 r.

RM.0002.4.2018

 

 

Informuję, że posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie o wynikach   wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie.
 3. Uroczyste złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 8. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 9. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 10. Zatwierdzenie protokołu z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 13. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo:

a)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

b)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

c)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji       w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania  budżetu gminy Bardo za rok 2017,

d)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

e)     wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

f)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2017.

14. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 4. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Brzeźnicy,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Przyłęku,
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.,
 8. zmieniającą uchwałę nr XXX/199/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wobec należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Bardo lub jej jednostkom organizacyjnym,
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie,
 10. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bardzie,
 11. w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji,
 12. w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji.

15. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

16. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

07‑04‑2018 16:01:13

  Bardo, dn. 6 kwietnia 2018 r.

 

 

Informuję, że obrady XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędą się w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (Rynek 2).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2018,
  2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej
   w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
  3. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.

6.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

23‑03‑2018 13:16:52

RM .0002.2.2018                                                                              Bardo, dn. 23 marca 2018 r.

 

  

Informuję, że obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędą się w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/13 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Gminy Bardo dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 4. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu dla Szkoły Podstawowej w Bardzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku,
 5. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku,
 6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo
 7. zmieniająca uchwałę w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach,
 8. w sprawie podziału Gminy Bardo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 9. w sprawie podziału Gminy Bardo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

22‑02‑2018 15:07:12

Bardo, dn. 22.02.2018 r.

RM.0002.1.2018

 

Informuję, że posiedzenie   XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
(ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2018 r.,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 4. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bardo na lata 2018 -2020
 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
 7. w  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo
 8. w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.
 9. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018
 10. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
 11. zmieniająca uchwałę nr XXXII/228/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Bardzka Karta Seniora”
 12. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom
  i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Bardo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania
 13. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie na rok 2018

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

22‑02‑2018 14:59:05
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑12‑2017 13:15:25

Bardo, dn. 15.12.2017 r.

RM.0002.12.2017

 

Informuję, że posiedzenie   XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2017 r.,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 4. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bardo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. w sprawie przyjęcia programu „Bardzka Karta Seniora”.

10. Podjęcie uchwały w/s budżetu Gminy Bardo na 2018 r.:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo projekcie uchwały budżetowej Gminy Bardo na 2018 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o projekcie budżetu,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie opinii Komisji,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie w/s uchwalenia uchwały budżetowej.

11. Podjęcie pozostałych uchwał:

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo na lata 2018-2030

12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16.  Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑11‑2017 07:42:02

Bardo, dn. 23 listopad 2017 r.                                    

RM.0002.11.2017

 

                                                 

Informuję, że posiedzenie  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości,
 5. zmieniająca uchwałę nr XXVI/178/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo,
 7. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
 8. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bardo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 9. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 10. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXX/208/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową,
 11. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie Nr XXX/206/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Bardo pn. Zakład Komunalny w Bardzie.

      10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXX sesja

03‑11‑2017 11:06:04

Bardo, dn. 2 listopad 2017 r.                                                                                                                                 

RM.0002.10.2017

 

                                                 

Informuję, że posiedzenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu
9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
 3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wobec należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Bardo lub jej jednostkom organizacyjnym,
 4. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Obryw Skalny”,
 5. zmieniająca uchwałę Nr XVI/118/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.08.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo,
 6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 8. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
 9. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/178/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 10. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Bardo pn. Zakład Komunalny w Bardzie
 11. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”,
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową,
 13. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVIII/190/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 14. w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza oporze zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe

      10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 77 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Wasyluk , w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2018 11:55:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive