Urząd Stanu Cywilnego


Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 

1) sporządzanie protokołów, projektów i aktów małżeństw w rejestrze stanu cywilnego       w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kompletowanie akt zbiorowych,

2) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

3) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

4) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4 kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego,

5) dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych i przypisków,

6) wydawanie odpisów i zaświadczeń,

7) sporządzanie  aktów urodzeń, małżeństw i zgonów gdy zdarzenie miało miejsce za granicą (transkrypcja),

8) wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego oraz na zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,

10) sporządzanie protokołów, projektów i aktów stanu cywilnego urodzeń i zgonów  w rejestrze stanu cywilnego w  oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,

11) dokonywanie czynności materialno technicznych dotyczących prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,

12) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,

13) meldowanie na pobyt stały dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz występowanie o nadanie numeru PESEL,

14) zawiadamianie rejestru PESEL o zawartych małżeństwach, sporządzonych aktach urodzeń dzieci i aktach zgonów oraz o zmianach dokonanych w treści aktu stanu cywilnego,

15) usuwanie w rejestrze PESEL niezgodności na podstawie aktów stanu cywilnego,

16) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, o złożonym oświadczeniu o uznaniu ojcostwa o zameldowaniu dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia , o nadaniu dziecku numeru PESEL

17) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym a w szczególności:

a) przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa w rejestrze uznań,

b) przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego o nazwisku dziecka,

c) przyjmowanie zgłoszenia o dokonanie w akcie urodzenia w rubryce :ojciec” przypisku dotyczącego imienia i nazwiska ojca w przypadku braku tych danych,

d) przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska , które nosiły przed zawarciem małżeństwa,

e) przyjmowanie oświadczeń rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia,

18) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,

19) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,

20) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 12:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2016 16:05:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie