Referat Finansowy


Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. W zakresie planowania i wykonywania budżetu należy:


1) przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie trybu uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,


2) przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy,


3) przygotowanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających wpf,


4) opracowywanie planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej,


5) zawiadamianie jednostek organizacyjnych Gminy o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej i uchwałach/ zarządzeniach zmieniających budżet, do opracowania planów finansowych,


6) kontrola zgodności planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych z uchwałą budżetową,


7) opracowywanie układu wykonawczego budżetu (zbiorczych planów jednostek budżetowych),


8) przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami, na rachunek bieżący dysponenta przekazującego dotację celową,


9) sporządzanie sprawozdań Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania finansowego,


10) sporządzanie sprawozdań zbiorczych wszystkich jednostek organizacyjnych,


11) przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu Gminy,


12) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie funduszu sołeckiego,


13) określanie wysokości środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw,


14) przyjmowanie i kontrola wniosków wnoszonych przez sołtysów w sprawie zadań finansowanych z funduszu sołeckiego,


15) sporządzanie wniosków o zwrot środków z budżetu państwa z tytuły poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego.2.W zakresie księgowości budżetowej i rachunkowości:


1) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i rachunkowości budżetu Gminy, Urzędu Miasta i Gminy, a także innych wydzielonych funduszy i środków (księgowość syntetyczna i analityczna),


2) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Gminy,


3) prowadzenie rejestru przychodzących faktur i rachunków, ich kontrola oraz zapłata,


4) sporządzanie list płac pracowników Urzędu Miasta i Gminy,


5) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń,


6) obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji, informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,


7) prowadzenie całokształtu prac dotyczących rozliczeń i wypłat ze składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS),


8) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,


9) prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz sporządzanie sprawozdań GUS w tym zakresie,


10) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej realizowanych inwestycji


11) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,


12) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT,


13) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,


14) przeprowadzanie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów,


15) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,


16) ewidencja zaangażowania wydatków,


17) naliczanie i odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.3. W zakresie podatków i opłat oraz innych należności budżetowych należy:


1) przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości stawek oraz inkasa podatków i opłat:


a) podatku od nieruchomości,


b) podatku rolnego i leśnego,


c) podatku od środków transportowych,


d) opłaty targowej,


2) wnioskowanie o zaliczanie wsi do innego okręgu podatkowego,


3) przygotowywanie umów z inkasentami podatków, opłat i innych należności,


4) wymierzanie i prowadzenie ewidencji wymierzonych podatków i opłat,


5) przygotowywanie decyzji w sprawie odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych oraz umarzania zaległości,


6) prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej należnych i pobranych podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, kontrola terminowości wpłat oraz egzekwowanie należności,


7) kontrola i rozliczanie inkasentów podatków i opłat oraz naliczanie prowizji dla inkasentów,


8) przeprowadzanie kontroli sprawdzających deklaracji i informacji podatkowych oraz kontroli w terenie u podatników, na zasadach przewidzianych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa,


9) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o wysokości zaległości lub niezaleganiu w podatkach oraz o pomocy publicznej,


10) sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz innych o tematyce podatkowej.4. W zakresie rozliczeń projektów finansowanych środkami unijnymi i funduszy celowych należy:
1) weryfikacja wniosków aplikacyjnych pod względem zgodności montażu finansowego z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości oraz z wytycznymi przyjętymi dla danego projektu,
2) sprawdzanie umowy o dofinansowanie pod względem finansowo-rachunkowym z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym Urzędu i wieloletnią prognoza finansową,
3) prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszy celowych,


4) ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów i wydatków realizowanych w ramach projektów i funduszy celowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i strukturalnej oraz wytycznych dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych,


5) weryfikacja umów i aneksów do umów, zawieranych na realizację projektów, z wykonawcami lub dostawcami usług lub towarów, w zakresie zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta i Gminy, wieloletnią prognozą finansową oraz z założeniami umów o dofinansowanie projektów,


6) czynności sprawdzające sporządzone przez pracowników merytorycznych wnioski o płatność pod względem zgodności z zapisami w syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej,


7) przechowywanie dokumentów finansowych dotyczących projektów, w tym w szczególności dowodów księgowych w sposób zgodny z wytycznymi ustalonymi dla danego programu.

Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  12‑04‑2011 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2011 13:47:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie