Oferty pracy w urzędzie


Ogłoszenie o naborze

02‑06‑2015 10:38:14

OGŁOSZENIE O NABORZE


Burmistrz Miasta i Gminy Bardo


w ramach realizacji projektu pn.:


"Czesko-polskie centra informacji",


który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013


ogłasza nabór na stanowisko pracownika Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji" w wymiarze pełnego etatu - umowa na czas określony


1. Wymagania niezbędne:


a) wykształcenie: minimum średnie (matura),


b) bardzo dobra znajomość szlaków turystycznych w Gminie Bardo (dobra orientacja w terenie),


c) bardzo dobra znajomość atrakcji turystycznych i historii Barda,


d) orientacja we współczesnych zagadnieniach dotyczących miasta i gminy Bardo,


e) dobra znajomość programów i funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013- mile widziane doświadczenie w realizacji mikroprojektów,


f) znajomość języka angielskiego lub czeskiego


g) prawo jazdy kategorii B, samochód osobowy do dyspozycji własnej,


h) obsługa komputera w tym pakietów biurowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów,


i) podstawowa znajomość przepisów z zakresu Prawo Zamówień Publicznych


2. Wymagania dodatkowe:


a) doświadczenie w pracy związanej z turystyką i promocją


b) doświadczenie w organizacji i koordynacji imprez promocyjnych i turystycznych


c) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania j.s.t.


d) umiejętność sporządzania pism i dokumentów urzędowych,


e) zdolność do pracy w zespole,


f) kreatywność,


g) odporność na stres,


h) dyspozycyjność,


i) samodzielność,


j) punktualność,


k) sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,


l) nienaganny wygląd.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a) obsługa interesantów w Punkcie Informacji Turystycznej w Bardzie,


b) oprowadzanie zorganizowanych grup turystycznych po Miejskich Trasach Turystycznych w Bardzie,


c) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy i działań podejmowanych na jej terenie przez bieżące dokumentowanie i opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń oraz imprez kulturalnych i promocyjnych,


d) utrzymywanie dobrych kontaktów z podmiotami turystycznymi na terenie Gminy oraz Powiatu Ząbkowickiego i Kłodzkiego,


e) przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów, publikacji i gadżetów promocyjnych,


f) udział w imprezach promocyjnych, przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego,


g) rozwijanie kontaktów i współpraca z innymi gminami, samorządem powiatowym i wojewódzkim, organami administracji rządowej, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań służących promocji Gminy i regionu,


h) w zakresie realizacji projektu "Czesko-polskie centra informacji":


- obsługa projektu "Czesko-polskie centra informacji" finansowanych w 85% procentach ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013r.


- prawidłowa realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,


- stały kontakt z partnerami projektu,


- terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,


- zamieszczanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej z zakresu własnych czynności,


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


a) życiorys (CV),


b) list motywacyjny,


c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje,


d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,


e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem,


f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,


g) oświadczenie o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.


5. Sposób i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji", w Biurze Obsługi Interesanta (parter - stanowisko nr 1), Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo osobiście lub listem poleconym dostarczonym w terminie do dnia 12 czerwca 2015r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

07‑05‑2015 13:10:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

01‑04‑2015 21:19:12

INFORMACJA

z dnia 27 marca 2015 r.

dotycząca naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Inwestycji

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Gurdak zamieszkały w Brzeźnicy.

Uzasadnienie: Pan Michał Gurdak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że posiada wiedzę z przepisów i zagadnień w podstawowym zakresie obowiązującym na w/w stanowisku, co zdaniem komisji rokuje, że kandydat sprosta powierzonym zadaniom.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Beata Bielecka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko

05‑03‑2015 19:09:56

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko ds. budownictwa i planowania w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, z których 1 (jedna) spełnia warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.


Jest to oferta złożona przez Panią Ewelinę Stankowską - zam. Bardo


Przewodnicząca Komisji Naboru


Sekretarz Gminy


Krystyna Sobieraj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze

11‑02‑2015 15:04:44

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11 lutego 2015 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa i planowania


w Referacie Inwestycji


Wymiar czasu pracy : pełny etat (40 godzin tygodniowo)


1. Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie: wyższe techniczne preferowane budownictwo, architektura, urbanistyka,


2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,


3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe:


1) znajomość ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu, prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami (w zakresie podziału nieruchomości), prawo zamówień publicznych


2) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Obowiązki szczegółowe:


1. Realizacja zadań majątkowych budżetu gminy, poprzez:


a) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów,


b) przygotowaniu materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia na zadania realizowane w ramach inwestycji i remontów,


c) koordynacja i nadzór nad realizowanymi inwestycjami,


e) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac w tym w okresie gwarancji i rękojmi.


f) prowadzenie spraw związanych ze strefą ekonomiczną oraz ofertą inwestycyjną Gminy.


2. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, w tym m.in.:


a) analiza zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


b) przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian w planie,


c) rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,


d) ocena i skutki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,


e) zaświadczenia oraz wypisy ze studium i miejscowych planów zagospodarowania,


f) decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,


g) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


h) przygotowywanie opinii w zakresie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,


i) ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.


3. W zakresie działalności komunalnej:


1) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną.


4. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,


2) curriculum Vitae (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,


3) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


5) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych dodatkowych,


6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,


7) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


8) oświadczenie o stanie zdrowia,


9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. , poz. 168),

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie informacji publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1202).
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2, 57-256 Bardo w terminie do dnia 25 lutego 2015 r. do godz. 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania".


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach, które spełniły warunki formalne

05‑02‑2015 14:20:14

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru z dnia 22 stycznia 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze "ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Inwestycji" w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.


Są to oferty złożone przez:


1. Pana Michała Gurdaka - zam. Wrocław


2. Pana Wiktora Kryżara - zam. Ząbkowice Śl.


Przewodnicząca Komisji Naboru


Sekretarz Gminy


Krystyna Sobieraj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

22‑01‑2015 14:19:42

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


z dnia 22 stycznia 2015 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Bardo


ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Inwestycji


Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)


1. Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie: wyższe - geodezyjne,


2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,


3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe:


1) znajomość ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie zwierząt oraz prawo wodne,


2) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


3.1. W zakresie gospodarki nieruchomościami m.in.:


1) przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,


2) wykonywanie, ograniczanie praw własności poprzez przygotowanie decyzji:


a) podziały geodezyjne,


b) scalenia i podziałów nieruchomości


c) rozgraniczenia nieruchomości,


3) ustalanie opłaty adiacenckiej,


4) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów, numeracji porządkowej,


5) nadzór i kontrola granic i powierzchni nieruchomości gminnych,


6) geodezyjny nadzór realizacji zlecanych przez gminę opracowań geodezyjnych,


7) ochrona i konserwacja znaków geodezyjnych powierzonych gminie przez Starostę,


8) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,


9) współudział w organizowaniu przetargów na zbywanie prawa własności, prawa wieczystego użytkowania i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy.


10) Wywłaszczenia nieruchomości.


3.2. W zakresie prawa wodnego, m.in.:


1) ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,


2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i systemów melioracyjnych, urządzeń nawadniających i odwadniających użytkowanych przez spółkę wodną i innych użytkowników,


3) realizacja zadań wynikających z Prawa Wodnego dotyczących zobowiązań do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią,


4) prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej i zbiorników małej retencji,


5) współpraca z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie realizacji potrzeb dotyczących melioracji,


6) utrzymywanie rowów melioracyjnych stanowiących mienie gminne,


7) koordynacja spraw związanych z działaniem Spółki Wodnej;


8) odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.


3.3. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów dotyczących rolnictwa i leśnictwa, oraz łowiectwa.


3.4. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów w sprawie ochrony zwierząt.


3.5. Prowadzenie ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy, bieżąca aktualizacja danych ewidencji z bazy danych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.


3.6. Przygotowanie dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowań geodezyjnych i projektowych podziałów nieruchomości.


3.7. Prowadzenie schematycznej mapy uzbrojenia terenu.


3.8. Prowadzenie mapy dyżurnej dla ewidencji i aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie zmiany granic i użytków; realizowanych obiektów budowlanych oraz rejestrację graficzną wydanych pozwoleń.


3.9. Prowadzenie spraw związanych z targowiskami oraz strefą ekonomiczną na obszarze gminy


4. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,


2) curriculum Vitae (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,


3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


5) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,


6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,


7) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


8) oświadczenie o stanie zdrowia,


9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. , poz. 168),


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182 ze zm.).


Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie informacji publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1202).


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2, 57-256 Bardo w terminie do dnia 02 lutego 2015 r. do godz. 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa".


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

12‑01‑2015 16:07:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożonych ofertach

12‑01‑2015 16:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze

27‑11‑2014 15:27:19

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo w ramach realizacji projektu pn.:

"Czesko-polskie centra informacji", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 ogłasza nabór na stanowisko pracownika Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji" w wymiarze pełnego etatu - umowa na czas określony

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: minimum średnie (matura),

b) bardzo dobra znajomość szlaków turystycznych w Gminie Bardo (dobra orientacja w terenie),

c) bardzo dobra znajomość atrakcji turystycznych i historii Barda,

d) orientacja we współczesnych zagadnieniach dotyczących miasta i gminy Bardo,

e) dobra znajomość programów i funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013- mile widziane doświadczenie w realizacji mikroprojektów,

f) znajomość języka angielskiego lub czeskiego

g) prawo jazdy kategorii B, samochód osobowy do dyspozycji własnej,

h) obsługa komputera w tym pakietów biurowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów,

i) podstawowa znajomość przepisów z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy związanej z turystyką i promocją w j.s.t.

b) doświadczenie w organizacji i koordynacji imprez promocyjnych i turystycznych w j.s.t.

c) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania j.s.t.

d) umiejętność sporządzania pism i dokumentów urzędowych,

e) zdolność do pracy w zespole,

f) kreatywność,

g) odporność na stres,

h) dyspozycyjność,

i) samodzielność,

j) punktualność,

k) sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

l) nienaganny wygląd.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa interesantów w Punkcie Informacji Turystycznej w Bardzie,

b) oprowadzanie zorganizowanych grup turystycznych po Miejskich Trasach Turystycznych w Bardzie,

c) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy i działań podejmowanych na jej terenie przez bieżące dokumentowanie i opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń oraz imprez kulturalnych i promocyjnych,

d) utrzymywanie dobrych kontaktów z podmiotami turystycznymi na terenie Gminy oraz Powiatu Ząbkowickiego i Kłodzkiego,

e) przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów, publikacji i gadżetów promocyjnych,

f) udział w imprezach promocyjnych, przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego,

g) rozwijanie kontaktów i współpraca z innymi gminami, samorządem powiatowym i wojewódzkim, organami administracji rządowej, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań służących promocji Gminy i regionu,

h) w zakresie realizacji projektu "Czesko-polskie centra informacji":

- obsługa projektu "Czesko-polskie centra informacji" finansowanych w 85% procentach ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013r.

- prawidłowa realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- stały kontakt z partnerami projektu,

- terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,

- zamieszczanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej z zakresu własnych czynności,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje,

d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

g) oświadczenie o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji", w Biurze Obsługi Interesanta (parter - stanowisko nr 1), Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo osobiście lub listem poleconym dostarczonym w terminie do dnia 8 grudnia 2014r. do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 14:15:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie