Oferty pracy w urzędzie


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej(2) w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

16‑04‑2014 08:41:42

Bardo, dnia 11 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze (2)

ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Herdy zam. w Bardzie.

Uzasadnienie :

Pani Jolanta Herdy wykazała, że posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedzę z podstawowych przepisów i zagadnień w zakresie obowiązującym na w/w stanowisku. Posiada doświadczenie i predyspozycje do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

16‑04‑2014 08:33:29

Bardo, dnia 10 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

Informuję, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani Monika Żurek zam. w Szczytnej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna kierując się wynikami przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wybrała spośród ośmiu kandydatek Panią Monikę Żurek. Kandydatka osiągnęła najwyższą punktację pozwalającą na stwierdzenie, że posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedzę oraz predyspozycje do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty, które spełniają wymogi formalne - nabór 2

17‑02‑2014 10:20:12

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze "stanowisko (2) ds. księgowości budżetowej" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 8 (osiem) ofert, z których 5 (pięć) spełnia warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.


Są to oferty złożone przez:

1. Panią Monikę Żurek - zam. Szczytna

2. Panią Agnieszkę Oganowską - zam. Ząbkowice Śl.

3. Panią Annę Jeske-Szeląg - zam. Kłodzko

4. Panią Dagmarę Potoniec - zam. Ząbkowice Śl.

5. Panią Jolantę Herdy - zam. Bardo

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty, które spełniają wymogi formalne

12‑02‑2014 13:24:23

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze "pracownik ds. księgowości budżetowej" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 8 (osiem) ofert, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

Są to oferty złożone przez:

1. Panią Dagmarę Wierzbicką - zam. Braszowice

2. Panią Edytę Bączkowską - zam. Grochowa

3. Panią Ewę Olszyńską - zam. Grochowa

4. Panią Monikę Żurek - zam. Szczytna

5. Panią Martę Mazurkiewicz - zam. Bardo

6. Panią Iwonę Nowosad - zam. Stolec

7. Panią Agnieszkę Poczta - zam. Bobolice

8. Panią Annę Jeske-Szeląg - zam. Kłodzko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko (2) ds. księgowości budżetowej

31‑01‑2014 13:00:04

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko (2) ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie Rynek 2, 57-256 Bardo
Zatrudnienie na pełny etat.
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wykształcenie - wyższe o kierunku ekonomicznym,
2) znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
3) samodzielność, komunikatywność, samodyscyplina, dyspozycyjność,
4) umiejętność analizy i poprawnego wyciągania wniosków,
5) znajomość obsługi komputera (programów Word, Excel),
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) obywatelstwo polskie.
2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu gminy oraz ewidencji analitycznej dochodów budżetowych,
2) prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,
3) obsługa programu BESTIA@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego (moduł uchwały, planistyczny i sprawozdawczy),
4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
5) inne obowiązki wynikające z zakresu czynności i poleceń kierownika.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) Curriculum Vitae,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ewentualny staż pracy,
4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
8) oświadczenie o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie" w Biurze Obsługi Interesanta (parter - stanowisko nr 1) z dopiskiem "Nabór na stanowisko (2) pracownika ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie" osobiście lub listem poleconym dostarczonym w w/w terminie.
W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

30‑01‑2014 13:21:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie Rynek 2, 57-256 Bardo


Zatrudnienie na pełny etat.


1. Wymagania w stosunku do kandydatów:


1) wykształcenie - wyższe o kierunku ekonomicznym,


2) znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy - ordynacja podatkowa,


3) samodzielność, komunikatywność, samodyscyplina, dyspozycyjność,


4) umiejętność analizy i poprawnego wyciągania wniosków,


5) znajomość obsługi komputera (programów Word, Excel),


6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,


7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,


8) obywatelstwo polskie.


2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:


1) prowadzenie ewidencji księgowej oraz egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


2) prowadzenie ewidencji środków trwałych,


3) sporządzanie przelewów,


4) inne obowiązki wynikające z zakresu czynności i poleceń kierownika.


3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1) Curriculum Vitae,


2) list motywacyjny,


3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ewentualny staż pracy,


4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,


6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,


8) oświadczenie o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.


4. Sposób i termin składania ofert:


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie" w Biurze Obsługi Interesanta (parter - stanowisko nr 1) z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie" osobiście lub listem poleconym dostarczonym w w/w terminie.


W przypadkach przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej, Asystent Burmistrza

26‑09‑2011 15:09:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej, Asystent Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.
Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wyniki naboru
24‑10‑2011 07:46:37
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko "ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej, Asystent Burmistrza" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferty spełniające wymogi formalne
24‑10‑2011 07:47:01
Informacja dotycząca ofert, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko "ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej, Asystent Burmistrza" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.
Szczegóły w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Projektów realizowanych z funduszy pomocowych

24‑10‑2011 07:46:02

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza nabór na stanowisko ds. Projektów realizowanych z funduszy pomocowych w tym koordynator projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie. Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 2  3  4  5  6  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 14:15:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie