Wybory Parlamentarne 2015


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

07‑10‑2015 15:52:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 22 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 22 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie  art. 16 §  1 i 2 w związku z art. 12a, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bardo na stałe obwody głosowania,  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 poz. 111) zmienionej uchwałą Nr XXVII/190/13 z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2013 r. poz. 3742),Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie OKW w Wałbrzychu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Burmistzra w sprawie miejsc do plakatowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenie nr 63/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1017), Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie zarządza co następuje:

§1. 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 25 października 2015 r. jak niżej :

1. tablica ogłoszeń przy ul. Jagiellońskiej 15

2. tablica ogłoszeń przy ul. Polnej 9

3. tablica ogłoszeń na budynku Centrum Kultury i Promocji w Bardzie ul. Kolejowa 12.

4. słup ogłoszeniowy przy ul. Głównej w Bardzie (koło cmentarza)

5. słup ogłoszeniowy przy ul. Głównej 19 w Bardzie

2. Na terenie sołectw Gminy Bardo - tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji Sołtysów wsi.

3. W innych miejscach niż wymienione w §1 pkt. 1 i 2 umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

4. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej właściwe podmioty biorące udział w tej kampanii obowiązani są usunąć w terminie 30 dni od dnia wyborów

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bardo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  26‑08‑2015 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2015 15:53:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive