Oferty pracy w jednostkach


Informacja o wynikach naboru

11‑04‑2016 15:23:49

INFORMACJA

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

dotycząca naboru na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, ul. Kolejowa 12 został wybrany Pan Michał Dawidowicz zamieszkały w Bardzie.

Uzasadnienie :

Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru. Spełnił wymagania formalne. Wiedza i predyspozycje wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wskazują na prawidłowość wyboru. 

 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 Krystyna Sobieraj

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach, które spełniają warunki formalne

23‑03‑2016 20:00:42

Bardo, dnia 23 marca 2016 r.

Informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko „Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie” w wyznaczonym terminie złożono 6 (sześć) ofert, z których 4 (cztery) spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

Są to oferty złożone przez:

  1. Panią Ewę Tarczewską – zam. w Bystrzycy Kłodzkiej
  2. Panią Annę Wysocką-Leszczyńską - zam. w Srebrnej Górze
  3. Pana Krzysztofa Balawender – zam. w Spalonej
  4. Pana Michała Dawidowicza – zam. w Bardzie

Przewodniczący Komisji Naboru

Andrzej Kardaś

Informacja do BIP

Sporz. Z. Biel

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

04‑02‑2016 15:05:03

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo

II. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie artystyczne (reżyser, scenograf, choreograf), kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury, humanistyczne,

b)  znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodka kultury,

c) znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, a także znajomość  przepisów dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych,

d) co najmniej trzyletni staż pracy,

e) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,

f) znajomość zagadnień w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

g) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacji projektów z dziedziny kultury,

h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

i) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,

b) umiejętność kierowania zespołem.

III. Przygotowanie oferty i termin złożenia:

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

2. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)" ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym.

3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (m.in.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia z zakładu pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o odbytych stażach lub praktykach, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu).

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

8. Koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie obejmująca max. 8 stron  formatu  A4 i następujące elementy:

- misję i wizję;

- cele strategiczne;

- cele krótkoterminowe (okres roku) ze wskazaniem planowanych działań, metod ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego gmina-centrum-świetlice wiejskie – szkoły.

9. Informacja o realizacji od 3 do 5 wybranych projektów z udziałem lub pod kierownictwem kandydata (tekst + zdjęcia).

10. Zestawienie projektów realizowanych z udziałem kandydata przy udziale środków Unii Europejskiej lub dotacji grantowych.

11. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2016 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie- w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie lub przesłać na adres:  Urząd Miasta i Gminy  w Bardzie , Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

12. Pisemne zgłoszenie, CV i oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Bardo powoła Komisję Konkursową.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu  rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

4. Dodatkowe informacje w tym o warunkach organizacyjno-finanasowych działalności Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie będą dostępne do zapoznania się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie u Sekretarza Gminy.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika administracyjnego w Zakładzie Komunalnym

31‑12‑2015 13:25:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach spełniających wymogi formalne

29‑12‑2015 14:15:26

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru z dnia 18.12.2015r. na stanowisko „pracownika administracji” w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

 

Są to oferty złożone przez:

  1. Pana Marka Niełacnego zam. Nowa Ruda.

  2. Pana Antoniego Herbowskiego zam. Ziębice.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Komunalnym

18‑12‑2015 11:52:46
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Bardzie ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Bardzie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Izabela Dziwińska zam. Laskówka.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Komisja rekrutacyjna kierując się wynikami przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracownika socjalnego wybrała kandydaturę Pani Izabeli Dziwińskiej.


Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów, posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedzę oraz predyspozycje do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Przewodnicząca Komisji Naboru


Agnieszka Sozańska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty soełniające wymogi formalne w naborze na stanowisko "Pracownika Socjalnego w Bardzie"

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko "Pracownika Socjalnego w Bardzie" w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, które spełniają wymogi formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze.


Są to oferty złożone przez:


1. Panią Izabelę Dziwińską - zam. Laskówka


2. Panią Agnieszkę Stacherę - zam. Chałupki

Przewodnicząca Komisji Naboru

Agnieszka Sozańska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko w OPS w Bardzie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-256 Bardo

tel. 748171708

e-mail: opsbardo@poczta.onet.pl

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie

4.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.


II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.


III. Wymagania dodatkowe:


1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu, programu Pomost


2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego


3.Umiejętność pracy w zespole


4.Wysokie umiejętności komunikacyjne


5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem


6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność


7. Prawo jazdy kat. "B"


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:


1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,


2.Praca socjalna


3.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych


4.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa


V. Wymagane dokumenty:


1. Życiorys (CV)


2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


3. List motywacyjny


4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach


5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)


6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.


8.Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą "za zgodność z oryginałem".


CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31sierpnia 2015 roku do godz. 15.30 w siedzibie OPS Bardo lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-256 Bardo ul. Grunwaldzka 6-8


Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".


Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


VII. Rekrutacja


Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.


VIII. Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ofert odrzucanych nie zwracamy.


Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej UMiG Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie informuje, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Żylińska Ewa zamieszkała Bardo.

Uzasadnienie :

Oferta Pani Żylińska Ewa spełniała wymogi formalne przedstawione w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Żylińska Ewa wykazała się znajomością przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz doświadczeniem pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Przewodnicząca komisji
Sozańska Agnieszka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  26‑09‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2016 15:25:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive