Oferty pracy w urzędzie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

03‑08‑2017 13:45:33

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
b. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo);
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a. podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami;
b. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
c. podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
d. umiejętność obsługi komputera;
e. zdolność analitycznego myślenia;
f. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
g. prawo jazdy kat. B.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

14‑07‑2017 09:58:30

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

„podinspektora ds. inwestycji

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna spośród kandydujących osób.

Uzasadnienie:

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną nie spełniają oczekiwań Komisji Naboru.

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

                                                                                            

mgr Krystyna Sobieraj

Informację do BIP

sporz. Z. Biel

dnia 14.07.2017 r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

27‑06‑2017 11:16:32

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru z dnia 6 czerwca 2017 r.  na wolne stanowisko urzędnicze „ds. inwestycji w Referacie Inwestycji” w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 3 (trzy) oferty, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.  

Są to oferty złożone przez:

1.      Panią Magdalenę Literowicz  – zam. Braszowice

2.      Panią Małgorzatę Zawieja  – zam. Bardo

3.      Pana Przemysława Gałkę – zam. Kłodzko

Przewodnicząca Komisji Naboru

 Krystyna Sobieraj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

06‑06‑2017 13:52:41

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.06.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo);
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami;
  • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
  • prawo jazdy kat. B.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;
  • przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań;
  • przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych;
  • przygotowywanie oraz aktualizowanie oferty inwestycyjnej Gminy;
  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
  • ustalanie opłat planistycznych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • prowadzenie spraw związanych z podziałami, scaleniem i podziałem oraz rozgraniczaniem nieruchomości.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny;
  • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • kopia dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata, iż nie był skazanyprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o stanie zdrowia;
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 )”.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie informacji publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 )

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, w zaklejonej kopercie z dopiskiemDotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycjiw terminie do dnia 20 czerwca 2017 r., do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bardo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑03‑2016 13:33:45

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza nabór

na kandydata na stanowisko SKARBNIKA GMINY BARDO

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowanie środkami publicznymi;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku ;
 6. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. wykształcenie i  staż pracy:
 9. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 10. co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości;
 11. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie gminnym, o rachunkowości, o sprawozdawczości budżetowej, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, oraz innych wymaganych na stanowisku skarbnika gminy;
 12. umiejętność obsługi księgowych i  budżetowych programów komputerowych .

Ia. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres, umiejętności wystąpień publicznych, dyspozycyjność,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 3. umiejętność opracowania i wdrażania projektów przedsięwzięć finansowych,
 4. umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 5. umiejętność zarządzania zespołem,
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

II. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

 1. opracowywanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 2. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 4. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu, zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Burmistrza o sytuacji finansowej gminy,
 5. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, organami podatkowymi  i finansującymi,
 6. dokonywanie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 8. przygotowywanie i nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej,
 9. nadzór i kontrola działalności finansowej i rachunkowości urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 11. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach zmian w budżecie gminy,
 12. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 13. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 14. dokonywanie wstępnej kontroli:
 15. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ,
 16. kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i  finansowych,
 17. uczestnictwo w posiedzeniach organów gminy i wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza,
 18. Szczegółowe obowiązki Skarbnika Gminy określa zakres czynności opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

IV. Sposób i termin składania ofert:

 1. list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2014 r., poz. 1202),
 2. wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane i złożone osobiście lub doręczone listem poleconym w terminie do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta (parter – stanowisko nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Bardo”,
 3. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o  terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu postępowania,

2) ze względu na zasady powoływania Skarbnika Gminy określone w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), osoba wybrana jako kandydat na stanowisko Skarbnika Gminy Bardo zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Miejską w Bardzie,

3) wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie Poradni Medycyny Pracy,

4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru zostaną odesłane pocztą.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji

05‑02‑2016 13:47:50

INFORMACJA

z dnia 05 lutego 2016 r.

dotycząca naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Rafał Batóg zamieszkały w Kłodzku.

Uzasadnienie :

Pan Rafał Batóg posiada kwalifikacje jak i wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do pracy na stanowisku Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Krystyna Sobieraj

Sporz. Z. Biel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach spełniających warunki formalne

25‑01‑2016 12:08:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji

12‑01‑2016 13:53:19

Bardo, dnia, 2016-01-12

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza nabór

na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a) wykształcenie: wyższe,

b) staż pracy: co najmniej 10 lat pracy w samorządzie w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

f) znajomość przepisów z zakresu Kpa, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, prawa  zamówień publicznych,  o gospodarce nieruchomościami,

 g) znajomość przepisów prawnych wynikających z zakresu odpowiedzialności  i nadzoru pracy pracowników referatu,          

h) znajomość programów pomocowych i ogólna wiedza z zakresu obsługi  projektów dofinansowanych z funduszy europejskich i innych,

 i) dyspozycyjność,

 j) biegła znajomość obsługi komputera.

 2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku

1. Obowiązki kierownika referatu, a w szczególności :

1) prognozowanie, planowanie i przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej z zakresu inwestycji i remontów,  oraz pozostałej działalności referatu

2) realizacja zadań majątkowych budżetu gminy, poprzez:

a) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją

inwestycji i remontów (dokumentacja prawna i techniczna, protokoły odbioru, zaopatrzenie materiałowe, sprawozdania z realizacji, ewidencja inwestycji, nadzór inwestycyjny),

b) przygotowaniu materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia  na zadania realizowane w ramach inwestycji i remontów, oraz nadzór nad procesem udzielenia zamówień;

c) koordynacja i nadzór nad realizowanymi inwestycjami,

d) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac w tym w okresie gwarancji i rękojmi.

3) planowanie i realizacja zagospodarowania terenów,

4) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego gminy,

5) koordynowanie i nadzorowanie zagadnień związanych z :

 • planowaniem przestrzennym,
 • gospodarką nieruchomościami,
 • drogownictwem,
 • działalnością gospodarczą,
 • gospodarką wodno - ściekową,
 • gospodarką komunalną i mieszkaniową,
 • rolnictwem i leśnictwem i ochroną zwierząt;
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 • 6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) curriculum vitae opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje,

d) oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

e) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno skarbowe,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,

4.Sposób i termin składania ofert:

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór  na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie” w Biurze Obsługi Interesanta  (parter - stanowisko nr 1)   Urzędu  Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo osobiście lub listem poleconym dostarczonym w terminie do dnia  22 stycznia 2016 r. do godz. 14.00

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze

24‑06‑2015 11:18:32

INFORMACJA

z dnia 23 czerwca 2015 r.

dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze, pracownika Punktu Informacji Turystycznej - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji" w wymiarze pełnego etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Kumela zamieszkała w Bardzie.

Uzasadnienie :

Pani Joanna Kumela w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę z przepisów i zagadnień w podstawowym zakresie obowiązującym na w/w stanowisku, co zdaniem komisji rokuje, że kandydatka sprosta powierzonym zadaniom.
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Bardo
Beata Bielecka

Informację do BIP


sporz. Z. Biel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach

24‑06‑2015 11:19:04
Bardo, dnia 15 czerwca 2015 r.
Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownika Punktu Informacji Turystycznej - koordynacja projektu "Czesko-polskie centra informacji" w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, z których 1 (jedna) spełnia warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

Jest to oferta złożona przez Panią Joannę Kumela - zam. Bardo

Przewodnicząca Komisji Naboru

Sekretarz Gminy
Krystyna Sobieraj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 14:15:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie