Oferty pracy w jednostkach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Komunalnym w Bardzie

07‑06‑2019 13:11:31

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Bardzie ogłasza nabór na stanowisko główny księgowy

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. technicznych w Zakładzie Komunalnym w Bardzie

11‑02‑2019 13:00:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z Filią w Przyłęku

24‑01‑2019 15:17:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Infromacja o zakończonym naborze na wolne stanowsko Księgowy/Administator budynków/lokali użytkowych i mieszkaniowych

21‑12‑2018 08:03:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o liczbie ofert, jakie wpłynęły na nabór na wolne stanowisko w Zakładzie Komunalnym

05‑12‑2018 14:42:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Komunalnym w Bardzie

23‑11‑2018 12:57:01

Zakład Komunalny w Bardzie ogłasza nabór na wolne stanowsko

Księgowy/Administator budynków/lokali użytkowych i mieszkaniowych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

11‑04‑2016 15:23:49

INFORMACJA

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

dotycząca naboru na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, ul. Kolejowa 12 został wybrany Pan Michał Dawidowicz zamieszkały w Bardzie.

Uzasadnienie :

Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru. Spełnił wymagania formalne. Wiedza i predyspozycje wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wskazują na prawidłowość wyboru. 

 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 Krystyna Sobieraj

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o ofertach, które spełniają warunki formalne

23‑03‑2016 20:00:42

Bardo, dnia 23 marca 2016 r.

Informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko „Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie” w wyznaczonym terminie złożono 6 (sześć) ofert, z których 4 (cztery) spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

Są to oferty złożone przez:

  1. Panią Ewę Tarczewską – zam. w Bystrzycy Kłodzkiej
  2. Panią Annę Wysocką-Leszczyńską - zam. w Srebrnej Górze
  3. Pana Krzysztofa Balawender – zam. w Spalonej
  4. Pana Michała Dawidowicza – zam. w Bardzie

Przewodniczący Komisji Naboru

Andrzej Kardaś

Informacja do BIP

Sporz. Z. Biel

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

04‑02‑2016 15:05:03

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo

II. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie artystyczne (reżyser, scenograf, choreograf), kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury, humanistyczne,

b)  znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodka kultury,

c) znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, a także znajomość  przepisów dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych,

d) co najmniej trzyletni staż pracy,

e) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,

f) znajomość zagadnień w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

g) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacji projektów z dziedziny kultury,

h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

i) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,

b) umiejętność kierowania zespołem.

III. Przygotowanie oferty i termin złożenia:

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

2. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)" ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym.

3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (m.in.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia z zakładu pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o odbytych stażach lub praktykach, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu).

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

8. Koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie obejmująca max. 8 stron  formatu  A4 i następujące elementy:

- misję i wizję;

- cele strategiczne;

- cele krótkoterminowe (okres roku) ze wskazaniem planowanych działań, metod ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego gmina-centrum-świetlice wiejskie – szkoły.

9. Informacja o realizacji od 3 do 5 wybranych projektów z udziałem lub pod kierownictwem kandydata (tekst + zdjęcia).

10. Zestawienie projektów realizowanych z udziałem kandydata przy udziale środków Unii Europejskiej lub dotacji grantowych.

11. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2016 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie- w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie lub przesłać na adres:  Urząd Miasta i Gminy  w Bardzie , Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

12. Pisemne zgłoszenie, CV i oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Bardo powoła Komisję Konkursową.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu  rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

4. Dodatkowe informacje w tym o warunkach organizacyjno-finanasowych działalności Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie będą dostępne do zapoznania się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie u Sekretarza Gminy.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika administracyjnego w Zakładzie Komunalnym

31‑12‑2015 13:25:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Zwaduch tel.:74 81 71 478 wew. 65 fax: 74 81 71 424 , w dniu:  26‑09‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  26‑09‑2011 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2019 13:18:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie