KONKURSY I DOTACJE


Komunikat z załącznikami

03‑01‑2024 12:58:19

Bardo,  03.01.2024r.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

oraz uchwały nr LII/370/2023  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 13.11.2023 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.

 

 1. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) realizację zadań publicznych Gminy Bardo.

 1. Rodzaj zadań:
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 62 000 PLN

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 31 000 PLN

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 42 000 PLN

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 135 000 PLN

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

 1. w roku 2022 – 135 000 PLN
 2. w roku 2023 – 110 000 PLN

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku 2024 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024.

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2024 roku do godz. 15:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2024r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.
 5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły  w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

– celowość i zasadność zadania,

– kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 26 stycznia 2024r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 • Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 • Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkach i turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

03‑11‑2023 13:36:44

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej dla młodzieży w zakresie piłka nożna we wsi Potworów – Turniej Mikołajkowy” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofertę Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bardo, stronie internetowej gminy www.bardo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bardo w celu składania uwag.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 14.00 w następujący sposób:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w biurze obsługi interesanta,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@bardo.pl

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z SKF KS LZS „Piasek” Potworów

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

03‑11‑2023 13:33:13

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie sportu dla grupy wiekowej 40+ na terenie wsi Brzeźnica”,na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w Bardzie, stronie internetowej gminy www.bardo.pl w celu składania uwag.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 14.00 w następujący sposób:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w biurze obsługi interesanta,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@bardo.pl

 

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie  realizacji zadania publicznego  z SKF – Ludowy Zespół Sportowy „CIS” Brzeźnica.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi

11‑01‑2023 14:20:02

Bardo,  11.01.2023r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku. poz. 1327 ze zm.)

oraz uchwały nr XLI/298/2022  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 08.12.2022 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku  2023.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku. poz. 1327 ze zm.) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

 

II. Rodzaj zadań:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 60 000 PLN

 

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

 

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

 

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 110 000 PLN

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

 1. w roku 2021 – 220 000 PLN
 2. w roku 2022 – 135 000 PLN

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku. poz. 1327 ze zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie  do  dnia 16 lutego 2023 roku do godz. 15:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl

3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2023r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia                                                 dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 16 lutego 2023r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąceod upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkachi turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

22‑09‑2022 11:27:10

Bardo,  22.09.2022r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

oraz uchwały nr XXIX/224/2021  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku  2022.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 35 000 PLN

 

Na realizację zadania zabezpiecza się kwotę w wysokości : 35 000 PLN

W poprzednich otwartym konkursie ofert na realizację zadań przeznaczono  kwoty:

 1. w roku 2021 – 220 000 PLN
 2. w roku 2022 – 100 000 PLN

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie  do dnia 14 października 2022 roku do godz. 14:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl

3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2022r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia,                w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając                do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert).W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 21 października 2022r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąceod upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkachi turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi

14‑01‑2022 13:34:55

Bardo,  14.01.2022r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057)

oraz uchwały nr XXIX/224/2021  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku  2022.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo wśród dzieci i młodzieży w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 35 000 PLN

 

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 30 000 PLN

 

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 30 000 PLN

 

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN

 

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 100 000 PLN

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

 1. w roku 2020 - 85 000 PLN
 2. w roku 2021 – 220 000 PLN

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie  do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2022 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie  do  dnia 4 lutego 2022 roku do godz. 14:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl

3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2022r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia,  w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty  do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia                                                 dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą  na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając  do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert).  W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert     z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 14 lutego 2022r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąceod upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkachi turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

11‑02‑2021 15:12:06

Bardo,  11.02.2021r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

oraz uchwały nr XXI/167/2020  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku  2021.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 135 000 PLN

 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo wśród dzieci i młodzieży w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 20 000 PLN

 

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

 

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

 

5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 000 PLN

 

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 220 000 PLN.

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

 1. w roku 2019 - 180 000 PLN
 2. w roku 2020 – 85 000 PLN

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2021 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie  do  dnia 5 marca 2021 roku do godz. 14:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl

3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2021r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia,  w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty  do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 12 marca 2021r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiąceod upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkachi turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

08‑02‑2021 16:04:05

Bardo, 8.02.2021 roku

 

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj., Dz. U . z 2020r., poz.1842), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 14 ust. 1  uchwały nr XXI/167/20  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2021 roku.


Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez  organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.


Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.


Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.


Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2021 roku do godz. 14.00. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Komunikacji Społecznej, tel. 74 81 71 478 wew. 61.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!               

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"

14‑10‑2020 13:50:55

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie:

„Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2021 rok”

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 14.10.2020 r. określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  15 października 2020 roku,

termin zakończenia  konsultacji na dzień: 6 listopada 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1. Zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;

2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 13 II piętro, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo;

 

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pokoju nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 06 listopada 2020 r.  na adres e- mail: amacherzynska@bardo.pl, na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2, 57-256 Bardo lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta UMiG Bardo.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.bardo.pl                            w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.  Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość  realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także  wszystkich, zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania  i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

12‑03‑2020 13:13:34

Bardo,  12 marca 2020 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.)

oraz uchwały nr XII/89/19  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań

publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo

z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 tj.) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 130 000 PLN

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 20 000 PLN

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 20 000 PLN

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 PLN

 

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 180 000 PLN.

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

 1. w roku 2018 - 157 000 PLN
 2. w roku 2019 – 180 000 PLN

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

 1. a) prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. b) działalność polityczną i religijną,
 3. c) zakupy inwestycyjne i remonty
 4. d) kary finansowe
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.
 7. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.                                                                                    IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2020 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020.                                                                                                                                                                    

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w sekretariacie burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (I piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2020r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.
 5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia  dodatkowych informacji lub dokumentów.

6) Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7) Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8) Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając  do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9) Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10) Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 20 kwietnia 2020 r.

11) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

 • Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 • Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkach  i turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).

VIII. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego w dalszej części RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Bardo reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w Bardzie, 57-256 Bardo, ul. Rynek 2, tel. 74 817 14 78, e-mail: umig@bardo.pl, bardo.pl, https://bip.gmbardo.finn.pl.
 • Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – djakubas@bardo.pl , tel. 74 817 14 78 w. 57
 • Pani/Pana dane osobowe pochodzą z oferty złożonej w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie ofert i warunkiem zawarcia umowy.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert oraz z wybranymi w ramach konkursu oferentami podpisanie umowy, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz    podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4, w czasie określonym przepisami prawa.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

11) Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodne z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska , w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2024 13:02:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie