POZYSKANE DOTACJE


PROJEKTY DOFINANSOWANE W EURO

L.p.

Nazwa zadania

Szczegóły

1

Miejskie Trasy Turystyczne
zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza

Wartość projektu: 197 000,00 €

Wartość dofinansowania: 167 450,00 €

Udział Gminy: 29 550,00 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

2

Wspieranie turystyki transgranicznej
przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCZ) i Bardo (RP)

Wartość projektu: 34 500,00 €

Wartość dofinansowania: 32 775,00 €

Udział Gminy: 1 725,00 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

3

Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich

Wartość projektu: 34 500,00 €

Wartość dofinansowania: 32 775,00 €

Udział Gminy: 1 725,00 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

4

BARDONALD-LETOHRATKY- wspieranie wspólnych wakacyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-edukacyjnych w celu budowania transgranicznych kontaktów dzieci i młodzieży
z terenu gmin Bardo i Letohrad

Wartość projektu: 16 066,16 €

Wartość dofinansowania: 15 262,89 €

Udział Gminy: 803,27 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

5

Zagospodarowanie szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej o znaczeniu transgranicznym
w Gminie Bardo

Wartość projektu: 34 886,66 €

Wartość dofinansowania: 33 142,32 €

Udział Gminy: 1 744,34 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

6

Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda - działamy razem dla naszych turystów

Wartość projektu: 32 353,60 €

Wartość dofinansowania: 30 735,92 €

Udział Gminy: 1 617,68 €

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

 PROJEKTY DOFINANSOWYWANE W ZŁOTYCH

L.p.

Nazwa zadania

Szczegóły

7

Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Przyłęk, gmina Bardo

Wartość projektu: 5 984 545,11 zł

Wartość dofinansowania: 3 751 317,98 zł

Udział Gminy: 2 233 227,13 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7, działanie 7.2

8

Budowa świetlic wiejskich w Janowcu
i Dębowinie

Wartość projektu: 836 864,88 zł

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Udział Gminy: 336 864,88 zł

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa i rozwój wsi

 

9

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Bardzie

Wartość projektu: 2 768 763,59 zł

Wartość dofinansowania: 2 137 485,50 zł

Udział Gminy: 631 278,09 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2

10

Budowa wodociągu w Laskówce

Wartość projektu: 2 717 784,04 zł

Wartość dofinansowania: 1 626 297,75 zł

Udział Gminy: 1 091 486,29 zł

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

11

Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego

Wartość projektu: 292 278,21 zł

Wartość dofinansowania: 248 436,48 zł

Udział Gminy: 43 841,73 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, działanie 2.2

12

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz
z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk

Wartość projektu: 22 895 947,40 zł

Wartość dofinansowania: 18 604 800,68 zł

Udział Gminy: 4 291 146,72 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2

13

Rewitalizacja zabytkowych organów
w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych Beneficjent: Parafia NNMP w Bardzie

Wartość projektu: 2 658 481,98 zł

Wartość dofinansowania: 1 874 881,39 zł

Udział Gminy: 300 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6, działanie 6.4

14

Południowo-zachodni Szlak Cysterski

Wartość projektu: 36 803 890,48 zł

Wartość dofinansowania: 26 805 812,50 zł

Wartość zadania Gminy Bardo: 3 085 933,00 zł

Udział Gminy: 462 889,95

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

15

Wymiana stolarki okiennej
w Wiejskim Domu Kultury w Brzeźnicy

Wartość projektu: 42 085,12 zł

Wartość dofinansowania: 14 815,00 zł

Udział Gminy: 27 270,12 zł

 

16

Remont klatki schodowej
w świetlicy wiejskiej w Przyłęku

Wartość projektu: 18 701,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 350,00 zł

Udział Gminy: 9 351,00 zł

 

17

Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji na salę wielofunkcyjną

Wartość projektu: 927 850,58 zł

Wartość dofinansowania: 591 361,36 zł

Udział Gminy: 336 489,22 zł

 

18

Budowa placów zabaw w sołectwach Grochowa, Potworów, Dzbanów

Wartość projektu: 64 983,20 zł

Wartość dofinansowania: 31 911,00 zł

Udział Gminy: 33 072,20 zł

 

19

Organizacja Jarmarku Wielkanocnego - Bardo 2010

Wartość projektu: 15 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 719,20 zł

Udział Gminy: 6 580,80 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

20

Budowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie

Wartość projektu: 115 017,94 zł

Wartość dofinansowania: 72 553,00 zł

Udział Gminy: 42 464,94 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

21

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bardzie

Wartość projektu: 496 291,00 zł

Wartość dofinansowania: 203 397,00 zł

Udział Gminy: 292 894,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa i rozwój wsi

22

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie

Wartość projektu: 315 526,66 zł

Wartość dofinansowania: 87 762,71 zł

Udział Gminy: 227 763,95 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

23

Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce

Wartość projektu: 87 774,03 zł

Wartość dofinansowania: 57 088,00 zł

Udział Gminy: 30 686,03 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

24

Budowa placu zabaw w Przyłęku

Wartość projektu: 116 245,68 zł

Wartość dofinansowania: 75 607,00 zł

Udział Gminy: 40 638,68 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

25

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia
i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów

Wartość projektu: 297 893,65 zł

Wartość dofinansowania: 193 752,00 zł

Udział Gminy: 104 141,65 zł

Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

26

Budowa obiektu Moje boisko Orlik 2012
w Przyłęku

Wartość projektu: 856 580,24 zł

Wartość dofinansowania: 565 340,00 zł

Udział Gminy: 291 240,24

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ze środków: budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa, środków Gminy Bardo.
 

27

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w miejscowości Laskówka i Janowiec
w Gminie Bardo przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowanie koncepcji ujęcia wody w Janowcu wraz
z dokumentacją techniczną

Wartość projektu: 545 950,00 zł

Wartość dofinansowania: 342 807,75 zł

Udział Gminy: 203 142,25 zł

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

28

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Barda oraz sołectw Opolnica i Przyłęk
w Gminie Bardo

Wartość projektu: 129 320,00 zł

Wartość dofinansowania: 96 990,00 zł

Udział Gminy: 32 330,00 zł

 

29

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Bardo - etap II

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania:

Udział Gminy:

 

30

Znakowanie drogą do aktywizacji mieszkańców (KTK Ptasi Uskok)

Wartość projektu: 44 816,42 zł

Wartość dofinansowania: 44 816,42 zł

Udział Gminy: 0,00 zł

 

31

Aktywizacja mieszkańców poprzez znakowanie szlaku kajakowego (KTK Ptasi Uskok)

Wartość projektu: 44 797,59 zł

Wartość dofinansowania: 44 797,59 zł

Udział Gminy: 0,00 zł

 

32

Siła jest w nas! - kobieta swoim szefem (WSB)

Wartość projektu: 35 792,54 zł

Wartość dofinansowania: 35 792,54 zł

Udział Gminy: 0,00 zł

 

36

Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Wartość projektu: 188 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł

Udział Gminy: 8 800,00 zł

 

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestwoski tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  26‑09‑2011 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  26‑09‑2011 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2016 11:41:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie