Rejestr Instytucji Kultury


Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bardo o statusie miejskim prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Bardo o statusie miejskim:

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Bardo o statusie miejskim:

1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miejskiego w Bardzie,
- dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej   Urzędu Miejskiego w Bardzie,
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo ul. Rynek 2,
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).

4. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

5. Szczegółowych informacji udziela:  Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2, 57-256  Bardo,

 

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński , w dniu:  24‑10‑2017 13:26:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestwoski tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  24‑10‑2017 13:26:25
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2017 13:32:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie