Kompetencje


Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) wydawanie zarządzeń i dyspozycji w zakresie realizacji zadań własnych Gminy oraz uchwał podjętych przez Radę Miejską,
3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
4) podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) wykonywanie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) powierzanie Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi prowadzenia spraw Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
11) koordynowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę,
12) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej w Bardzie,
13) występowanie do Rady z wnioskami w sprawie powołania Skarbnika,
14) udzielenie pełnomocnictw procesowych,
15) organizowanie przetargów w zakresie zamówień publicznych,
16) kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego.

2. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, w wyłącznej kompetencji nad:
1) Referatem Organizacyjnym,
2) Urzędem Stanu Cywilnego,
3) Zakładem Komunalnym.

Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2011 10:32:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie