Kompetencje


Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy:

1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej budżetu Gminy i Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej wydawanych przez Burmistrza (m.in. zasad rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, wewnętrznej kontroli finansowej),
3. przygotowanie uchwały Rady w sprawie trybu prac nad projektem budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
4. przygotowywanie przy współpracy referatów projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej,
5. opracowywanie układu wykonawczego budżetu w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych,
6. opracowywanie projektu planu finansowego urzędu,
7. wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
8. sporządzanie projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
9. informowanie jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji,
10. kontrolowanie planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwalonym budżetem,
11. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet oraz dokonujących zmian w budżecie,
12. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
13. przygotowywanie innych projektów uchwał dotyczących budżetu (m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy, udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu Gminy, w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z końcem roku budżetowego, uchwał związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów),
14. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy, w tym rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,
15. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
16. współpraca przy opracowywaniu wniosków i rozliczaniu w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz,
17. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową,
18. nadzór i kierowanie pracą Referatu Finansowego,
19. nadzór nad działalnością finansową jednostek i zakładów budżetowych Gminy,
20. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 10:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2011 10:33:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie