Oferty pracy w jednostkach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Komunalnym

18‑12‑2015 11:52:46
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Bardzie ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Bardzie

08‑09‑2015 09:56:34

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Izabela Dziwińska zam. Laskówka.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Komisja rekrutacyjna kierując się wynikami przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracownika socjalnego wybrała kandydaturę Pani Izabeli Dziwińskiej.


Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów, posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedzę oraz predyspozycje do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Przewodnicząca Komisji Naboru


Agnieszka Sozańska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty soełniające wymogi formalne w naborze na stanowisko "Pracownika Socjalnego w Bardzie"

04‑09‑2015 13:45:37

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko "Pracownika Socjalnego w Bardzie" w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 2 (dwie) oferty, które spełniają wymogi formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze.


Są to oferty złożone przez:


1. Panią Izabelę Dziwińską - zam. Laskówka


2. Panią Agnieszkę Stacherę - zam. Chałupki

Przewodnicząca Komisji Naboru

Agnieszka Sozańska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko w OPS w Bardzie

21‑08‑2015 12:43:54

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-256 Bardo

tel. 748171708

e-mail: opsbardo@poczta.onet.pl

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie

4.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.


II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.


III. Wymagania dodatkowe:


1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu, programu Pomost


2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego


3.Umiejętność pracy w zespole


4.Wysokie umiejętności komunikacyjne


5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem


6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność


7. Prawo jazdy kat. "B"


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:


1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,


2.Praca socjalna


3.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych


4.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa


V. Wymagane dokumenty:


1. Życiorys (CV)


2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


3. List motywacyjny


4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach


5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)


6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.


8.Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą "za zgodność z oryginałem".


CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31sierpnia 2015 roku do godz. 15.30 w siedzibie OPS Bardo lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-256 Bardo ul. Grunwaldzka 6-8


Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".


Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


VII. Rekrutacja


Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.


VIII. Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ofert odrzucanych nie zwracamy.


Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej UMiG Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

16‑02‑2015 13:19:52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie informuje, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Żylińska Ewa zamieszkała Bardo.

Uzasadnienie :

Oferta Pani Żylińska Ewa spełniała wymogi formalne przedstawione w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Żylińska Ewa wykazała się znajomością przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz doświadczeniem pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Przewodnicząca komisji
Sozańska Agnieszka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej

07‑01‑2015 13:55:44

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-256 Bardo

tel. 748171708

e-mail: opsbardo@poczta.onet.pl

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie

4.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e)psychologia

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu, programu Pomost

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7. Prawo jazdy kat. "B"

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

4.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. List motywacyjny

4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8.Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą "za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16 stycznia 2015 roku do godz. 15.30 w siedzibie OPS Bardo lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-256 Bardo ul. Grunwaldzka 6-8

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej UMiG Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Kierownik Zakładu Komunalnego w Bardzie"

10‑09‑2014 09:00:49

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

"Kierownik Zakładu Komunalnego w Bardzie"

Informuję, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko został wybrany Pan Leszek Lupa zam. w Ząbkowicach Śląskich.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna kierując się wynikami przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wybrała spośród czterech kandydatów Pana Leszka Lupę. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów co wykazało, że posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedzę oraz predyspozycje do pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego w Bardzie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferty spełniające warunki formalne

29‑08‑2014 09:33:02

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Kierownika Zakładu Komunalnego w Bardzie" w wymiarze pełnego etatu w określonym terminie złożono 4 (cztery) oferty, które spełniają warunki formalne postawione w ogłoszeniu o naborze.

Są to oferty złożone przez:

1.

Pana Bogusława Podpora - zam. Jędrzychów
2.
Pana Wiesława Stryczek - zam. Bardo
3.
Pana Leszka Lupa - zam. Ząbkowice Śl.
4.
Pana Tadeusza Motylskiego - zam. Piława Dolna

Przewodnicząca Komisji Naboru
Sekretarz Gminy
Krystyna Sobieraj
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

14‑08‑2014 13:53:29

Ogłoszenie

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Zakładu Komunalnego w Bardzie

Wymiar czasu pracy : pełny etat (40 godzin tygodniowo)

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie : wyższe - preferowane wykształcenie o specjalności budownictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,

2) staż pracy: co najmniej trzy letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość następujących przepisów :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2013 r. , poz. 907).

2) umiejętność kierowania zespołem,

3) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, prawo jazdy co najmniej kat. B.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) koordynacja i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Zakład Komunalny,

2) prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy,

3) opracowywanie rocznych planów działalności merytorycznej zakładu,

4) opracowywanie rocznych planów finansowych na dany rok budżetowy,

5) dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem,

6) reprezentowanie zakładu na zewnątrz,

7) wykonywanie obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników,

8) w zakresie wewnętrznej organizacji pracy:

- bieżące i operatywne kierowanie zakładem,

- organizacja i podział pracy,

Nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum Vitae (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o stanie zdrowia,

9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

10) autorska koncepcja pracy zakładu budżetowego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie informacji publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2, 57-256 Bardo w terminie do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Komunalnego w Bardzie".

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

04‑07‑2012 14:59:16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie informuje o wyniku konkursu na wolne stanowisko pracownika socjalnego. Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  26‑09‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  26‑09‑2011 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2019 13:01:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie