Zaproszenia na sesje


XII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie - 27 listopada 2019 r. - Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, godz. 12.00

22‑11‑2019 13:47:59

Zapraszam na posiedzenie XII sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali CKiB w Bardzie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Zgłoszenie uwag do protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

 7. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 10. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019;

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

  3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

  4. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatków od nieruchomości na terenie Gminy Bardo;

  5. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej;

  6. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Bardo oraz sposobu ich rozliczania;

  7. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych;

  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bardo;

  10. w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie;

  11. w sprawie zmian składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie.

 11. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 12. Sprawy wniesione przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Wolne wnioski i informacje.

 15. Zakończenie obrad.

/-/ Barbara Strzelec

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XI sesja Rady Miejskiej

03‑10‑2019 14:39:41

Zapraszam na posiedzenie XI sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. o godz. 12.00 w sali CKiB w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.

 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/260/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  4. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Obryw Skalny"

  5. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

  6. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

  7. w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie

  8. w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie

  9. w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie

  10. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

  11. w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

  12. w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

 10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zakończenie obrad.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

30‑08‑2019 11:55:36

Zapraszam na posiedzenie X sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 12.00 w sali CKiB w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 
 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego KONSTANTY III

  4. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Bardo

  5. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Bardo do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

  6. w sprawie wynagradzania nauczycieli

  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

  8. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo

 10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej w Bardzie

18‑06‑2019 08:42:30

Zapraszam na posiedzenie IX sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.

 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup oprogramowania

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna

  5. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/35/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego powiększenia terenu górniczego złoża magnezytu "Konstanty" w granicach Gminy Bardo, przyjętym Uchwałą nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. zmienionym uchwałą nr XVII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2016 r.

  6. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obowiązującego na Gminy Bardo

  7. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych na kadencję 2020 – 2023

  8. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji opinii o kandydatach na ławników

  9. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku,

  10. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

  11. w sprawie statutu sołectwa Brzeźnica

  12. w sprawie statutu sołectwa Dębowina

  13. w sprawie statutu sołectwa Dzbanów

  14. w sprawie statutu sołectwa Grochowa

  15. w sprawie statutu sołectwa Janowiec

  16. w sprawie statutu sołectwa Laskówka

  17. w sprawie statutu sołectwa Opolnica

  18. w sprawie statutu sołectwa Potworów

  19. w sprawie statutu sołectwa Przyłęk

 10. Raport o stanie Gminy Bardo i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo wotum zaufania:

  1. przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza

  2. debata nad raportem,

  3. przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bardo za 2018 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo absolutorium:

  1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2018,

  2. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2018,

  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania budżetu gminy Bardo za rok 2018,

  4. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

  5. wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2018,

  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2018.

 12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

VIII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

02‑05‑2019 12:35:10

Zapraszam na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00 w CKiB w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.

 7. Zgłoszenie uwag do protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

 8. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 11. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na koparkę dla Zakładu Komunalnego w Bardzie

  5. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

  6. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego powiększenia terenu górniczego złoża magnezytu "Konstanty" w granicach gminy Bardo, podjętym Uchwałą nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie w dnia 6 października 2016 r.

  7. w sprawie wzniesienia pomnika św. Jana Nepomucena na kamiennym moście w Bardzie

  8. w sprawie Statutu Gminy Bardo

  9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Bardo

  10. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

VII nadzwycajna Sesja Rady Miejskiej

09‑04‑2019 11:03:56

Zapraszam na posiedzenie VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad UMiG w Bardzie

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo

 6. Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

VI sesja Rady Miejskiej w Bardzie

15‑03‑2019 10:57:06

Zapraszam na posiedzenie VI sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali CKiB w Bardzie

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wystąpienie JE ks. Adama Bałabucha.

 6. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego.

 7. Przemówienie Proboszcza Parafii NNMP w Bardzie o. Mirosława Grakowicza.

 8. Prezentacja osiągnięć sportowców z Gminy Bardo za rok 2018.

 9. Wręczenie wyróżnień dla zasłużonych sportowców z Gminy Bardo za rok 2018.

 10. Zgłoszenie uwag do protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

 11. Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

 12. Zgłoszenie uwag do protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 13. Zatwierdzenie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 16. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów gminy Bardo

  4. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

  5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo

 17. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 18. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 19. Interpelacje i zapytania radnych.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

V nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

07‑03‑2019 16:06:04

Zapraszam na V nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

  3. w sprawie przyjęcia dokumentów koncepcyjnych: „Koncepcja przejścia między ulicą Główną a Rynkiem” oraz plan marketingowy „Na rowerze śladami piernika”

 6. Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IV Sesja Rady Miesjkiej w Bardzie w dniu 31 stycznia 2019 r.

25‑01‑2019 13:34:32

Zapraszam na posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.

 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  5. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie na rok 2019

 10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Markiewicz
email: umarkiewicz@bardo.pl
, w dniu:  03‑01‑2019 09:32:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  03‑01‑2019 09:32:03
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2019 13:49:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie