Terminy Sesji


II Sesja Rady Miejskiej w Bardzie VIII kadencji

26‑11‑2018 11:03:07

Zapraszam na posiedzenie II Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 29 listopada
2018 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłaszanie uwag do protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2018
  2. zmieniająca uchwałę nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo
  3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2 904 500 zł
  4. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw statutowych
  5. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
 10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
 11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zakończenie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

15‑11‑2018 12:44:12

Informuję, że I inauguracyjna Sesja Rady Miesjkiej w Bardzie VIII kadencji, odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r.
o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

 

1.    Otwarcie Sesji przez Najstarszego wiekiem Radnego VIII kadencji Rady Miejskiej w Bardzie.

2.    Odśpiewanie Hymnu Państwowego .

3.    Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie informacji o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Bardzie oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Bardzie.

4.    Złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych.

5.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

6.    Zatwierdzenie porządku obrad.

7.    Wybór Sekretarza obrad.

8.    Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Prezentacja kandydatów,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.    Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

10.Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Prezentacja kandydatów,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

11.Podjęcie uchwały w/s wyboru składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie.

12.Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczejw Bardzie informacji o wynikach wyborów na Burmistrza oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

13. Złożenie uroczystego ślubowania przez Burmistrza wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 21 października 2018 r.

14. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXXXI Uroczysta Sesja

08‑11‑2018 08:07:50

                                                               Bardo, dn. 07.11.2018 r.

RM.0002.8.2018

 

Informuję, że posiedzenie XXXXI uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r. (niedziela) o godz. 9.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.

 3. Przemówienie Burmistrza MiG Bardo.

 4. Wręczenie pamiątkowych wyróżnień dla zasłużonych mieszkańców Gminy Bardo z okazji
  100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 5. Wręczenie odznaczeń nadanych przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Bardzie.

 6. Wręczenie medalu dla Związku Sybiraków koło w Bardzie z okazji 90-lecia powstania Związku Sybiraków.

 7. Powołanie Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Upamiętniającego Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

 8. Występ dzieci z ZSP w Bardzie.

 9. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXXX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

26‑10‑2018 10:04:44

Bardo, dn. 25.10.2018 r.

RM.0012.12.2018

 

 

 

Informuję, że posiedzenie XXXX Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
(ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie  uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 4. zmieniającą uchwałę nr XXX/199/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wobec należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Bardo lub jej jednostkom organizacyjnym
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.
 6. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 7. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 8. zmieniającą uchwałę w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.
 9. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

21‑09‑2018 14:21:30

Bardo, dn. 21.09.2018 r.

RM.0002.6.2018

 

Informuję, że posiedzenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie  uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Brzeźnicy
 4. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Brzeźnicy
 5. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bardzie Nr XXXVII/275/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑08‑2018 11:55:19

Bardo, dn. 17.08.2018 r.

RM.0002.5.2018

 

Informuję, że posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się
w dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie  uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią
  w Przyłęku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 5. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo,
 6. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo,
 7. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑08‑2018 16:50:44

RM.0002.10.2018                                                                                               Bardo, 01 sierpnia  2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Informuje się, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018  r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury   i Biblioteka w Bardzie
(ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok  2018,

b) zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,

c) w sprawie pomnika przyrody-grupa 2 drzew lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Opolnicy,

d) w sprawie pomnika przyrody alei dwustronnej drzew buk pospolity (Fagus sylvatica)          w Opolnicy,

e) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obwiązującego na terenie Gminy Bardo  do organu regulacyjnego.

 1. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.
 2. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑06‑2018 12:21:11

Bardo, dn. 08.06.2018 r.

RM.0002.4.2018

 

 

Informuję, że posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie o wynikach   wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie.
 3. Uroczyste złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 8. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 9. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 10. Zatwierdzenie protokołu z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 13. Podjęcie uchwał w/s przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo:

a)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

b)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

c)     odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Bardzie wniosku Komisji       w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo z tytułu wykonania  budżetu gminy Bardo za rok 2017,

d)     odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w/s opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bardzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo,

e)     wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo,

f)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Bardo za rok 2017,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo za rok 2017.

14. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 4. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Brzeźnicy,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Przyłęku,
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.,
 8. zmieniającą uchwałę nr XXX/199/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wobec należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Bardo lub jej jednostkom organizacyjnym,
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie,
 10. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bardzie,
 11. w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji,
 12. w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji.

15. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

16. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

07‑04‑2018 16:01:13

  Bardo, dn. 6 kwietnia 2018 r.

 

 

Informuję, że obrady XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędą się w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (Rynek 2).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2018,
  2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej
   w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,
  3. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.

6.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

23‑03‑2018 13:16:52

RM .0002.2.2018                                                                              Bardo, dn. 23 marca 2018 r.

 

  

Informuję, że obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Bardzie odbędą się w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
 9. Omówienie i podjęcie uchwał:
 1. zmieniającą uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2018,
 2. zmieniającą uchwałę nr XXXII/230/13 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bardo,
 3. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Gminy Bardo dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 4. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu dla Szkoły Podstawowej w Bardzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku,
 5. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku,
 6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo
 7. zmieniająca uchwałę w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach,
 8. w sprawie podziału Gminy Bardo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 9. w sprawie podziału Gminy Bardo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 82 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Wasyluk , w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2018 11:03:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie