KONKURSY I DOTACJE


Ogłoszenie o otwartym konkursie na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

06‑02‑2018 11:01:00

Bardo,  6 lutego 2018 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz uchwały nr XXXI/219/17  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2018.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 120 000 PLN

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 500 PLN

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 500 PLN

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 16 000 PLN

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływania.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 6 000 PLN

 

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 157.000 PLN.

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

1.         w roku 2016 – 120.000 PLN

2.         w roku 2017 - 160 000 PLN

•          KS Unia Bardo w wysokości: 102 000,00 zł

•          LZS Piasek Potworów w wysokości: 8.000,00 zł

•          LZS Cis Brzeźnica w wysokości: 25.000,00 zł

•          UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości: 10.000,00 zł

•          FO Salamandra w wysokości: 12.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d)kary finansowe

3. Burmistrz miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2018 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie  do  dnia 28 lutego 2018 roku  do godz. 15:30 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej bardo.pl.

3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2018 r.”  oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6.         Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7.         Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8.         Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert).  W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert    z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9.         Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10.       Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 10 marca 2017 r.

11.       Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

12.       Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

  1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
  2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkach i turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do prac komisji konkursowej

09‑01‑2018 09:30:43

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz § 14 ust. 1  uchwały nr XXXI/219/17  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2018 roku.


Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez  organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.


Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.


Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.


Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2018 roku do godz. 15.30. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Promocji, tel. 74 81 71 478 wew. 73.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!   

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

30‑10‑2017 12:47:01

projektu uchwały w sprawie:

„Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok”

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2017 z dnia 30.10.2017 r. określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  30 października 2017 roku,

termin zakończenia  konsultacji na dzień: 21 listopada 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1. Zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;

2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 13 II piętro, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo;

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pokoju nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 21 listopada 2017 r.  na adres e- mail: mptasinska@bardo.pl, na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2, 57-256 Bardo lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta UMiG Bardo.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.bardo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.  Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość  realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także  wszystkich, zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania  i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

22‑08‑2017 15:27:05
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018"

W dniu 22 sierpnia 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 ” złożona przez KS Piasek Potworów.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 29 sierpnia 2017 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dofinansowanie do wymiany pieców - wnioski do pobrania!

05‑07‑2017 08:27:20

Gmina Bardo informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 04.07.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bardo.  

W związku z tym zapraszamy mieszkańców do składania wniosków o udział w Programie.

Wnioski są dostępne na stronie www.bardo.pl (linki poniżej), również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo.

Podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Biuro Obsługi Klienta, Rynek 2, 57-256 Bardo osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wszelkich informacji oraz pomoc przy wypełnieniu udziela Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji, pokój nr 13, II piętro, tel. 74 8171 478 w. 73 lub 785 044 581

Zarządzenie (pobierz) i regulamin (pobierz) wraz z załącznikami wniosek (pobierz doc, pobierz pdf), oferta wykonawcy (pobierz doc, pobierz pdf)oraz pełnomocnictwo (pobierz doc, pobierz pdf)

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lipca o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, ul. Kolejowa 12. W tym samym dniu w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo na Sali Narad od godz. 10.00 do 15.00 dyżurować będzie konsultant, który odpowie na Państwa pytania dotyczące programu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

27‑04‑2017 09:56:11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Armwrestling - doposażenie klubu"

W dniu 27 kwietnia 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Armwrestling - doposażenie klubu” złożona przez UKS "Black Skorpion".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 4 maja 2017 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

07‑03‑2017 10:45:59

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ust. 3 i Art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych
w zakresie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływanie

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

  1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Unia” Bardo w wysokości 102.000,00 zł
  2. LZS Piasek Potworów  w wysokości 8.000,00 zł
  3. LZS Cis Brzeźnica w wysokości 25.000,00 zł
  4. a) UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości 10.000,00 zł

b) FO Salamandra w wysokości 6.000,00 zł

5. FO Salamandra w wysokości 6.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

16‑02‑2017 14:51:35

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Doposażenie siłowni w niezbędny sprzęt"

W dniu  06 lutego 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Doposażenie siłowni w niezbędny sprzęt” złożona przez MKS „Red Dragon”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 23 lutego 2017 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych

02‑02‑2017 11:57:02

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art.13 w zw. z art.11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz uchwały nr XIX/135/16  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań
publicznych wynikających
z
 programu współpracy Gminy Bardo
z organizacjami pozarządowymi w roku  2017
.

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

II. Rodzaj zadań:

I.          Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 102 000 PLN

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 8 000 PLN

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 16 000 PLN

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływania.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 6 000 PLN

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości : 157.000 PLN.

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono  w otwartym konkursie ofert kwoty:

1.         w roku 2015 – 118.000 PLN

2.         w roku 2016 - 120 000 PLN

•          KS Unia Bardo w wysokości: 65 000,00 zł

•          LZS Piasek Potworów w wysokości: 15.000,00 zł

•          LZS Cis Brzeźnica w wysokości: 25.000,00 zł

•          UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości: 10.000,00 zł

•          FO Salamandra w wysokości: 10.000,00 zł

•          UKS „Red Dragon” Bardo w wysokości 5.000,00 zł

•          UKS „Black Skorpion” Przyłęk  wysokości 5.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) działalność polityczną i religijną,

c) zakupy inwestycyjne i remonty

d) kary finansowe

3. Burmistrz miasta i Gminy Bardo  zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

4. W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania  tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku  2017 powinny obejmować działania z terminem realizacji  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie  do dnia 24 lutego 2017 r  do godz. 15:30 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

2.         Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej bardo.pl.

3.         Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2017 r.”  oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5) Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

7. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

8. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert    z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

9. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 10 marca 2017 r.

11. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

12. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VII. Niezbędne załączniki:

  1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
  2. Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkach i turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki naboru do Komisji Konkursowych

02‑02‑2017 08:09:56

W dniu 30 stycznia 2017 r. zakończył się nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało upublicznione w dniu 18.01.2017 r.:

- na stronie www.bardo.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

W czasie trwania naboru tj. od 18.01.2017 r. do 30.01.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęły żadne propozycje zgłoszeń kandydatów od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 87 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska , w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2019 15:41:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie