KONKURSY I DOTACJE


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

19‑08‑2014 09:42:23

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie Art. 13 ust. 3 i Art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS "Unia" Bardo w wysokości 20.000,00 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych

18‑07‑2014 08:33:21
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.), w związku z uchwałą XXXI/222/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.11.2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 20 000 PLN

II. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, przy czym:

 1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Bardo nastąpi w trybie określonym w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań zostaną uregulowane umową pomiędzy Gminą Bardo a oferentami.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Bardo obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.
 4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,

b) wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2014 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo.
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl lub BIP bip.bardo.pl.
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2014 r." oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.
 1. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5) Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

 1. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.
 1. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 - zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 5 września 2014 r.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP - bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie - www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Bardo zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w poprzednich latach
 1. w roku 2010 - 80 000 PLN
 2. w roku 2011 - 100 000 PLN
 3. w roku 2012 - 60 000 PLN
 4. w roku 2013 - 60.000 PLN

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego i akceptacji zawartych w nim zasad,

- statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

- aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za miniony rok (tj. bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacja dodatkowa). Organizacje nowo zarejestrowane, lub które nie prowadziły działalności w roku poprzednim dołączają
oświadczenie o treści "W imieniu organizacji - "nazwa organizacji" - oświadczam/my, że w roku ..... nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowanego").

UWAGA:

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzenia dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzenia dokumentów dla tych osób).

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej niż to wynika z ogłoszenia w konkursie.
 1. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz BIP - bip.bardo.pl. w formie zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 1. Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 2. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej link do ogłoszenia i załączników
http://www.bardo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=10&menu=257&dzialy=257&akcja=artykul&artykul=2899

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

18‑03‑2014 14:27:08

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie Art. 13 ust. 3 i Art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kulturystyka

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: armwrestling

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

 1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS "Unia" Bardo w wysokości 50.000,00 zł
 2. LZS Piasek Potworów w wysokości 15.000,00 zł
 3. LZS Cis Brzeźnica w wysokości 15.000,00 zł
 4. UKS "KUSY" Przyłęk w wysokości 10.000,00 zł
 5. UKS "Red Dragon" Bardo w wysokości 5.000,00 zł
 6. UKS "Black Scorpion" Przyłęk wysokości 5.000,00 zł
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych

28‑01‑2014 10:27:52

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.), w związku z uchwałą XXXI/222/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.11.2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 50 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kulturystyka.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: armwrestling.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN


II. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, przy czym:

 1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Bardo nastąpi w trybie określonym w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań zostaną uregulowane umową pomiędzy Gminą Bardo a oferentami.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Bardo obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.
 4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,

b)wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

c)prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2014 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo.
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl lub BIP bip.bardo.pl.
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2014 r." oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5) Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

 1. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 - zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 12 marca 2014 r.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP - bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie - www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Bardo zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w poprzednich latach

 1. w roku 2010 - 80 000 PLN
 2. w roku 2011 - 100 000 PLN
 3. w roku 2012 - 60 000 PLN
 4. w roku 2013 - 60.000 PLN

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego i akceptacji zawartych w nim zasad,

- statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

- aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za miniony rok (tj. bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacja dodatkowa). Organizacje nowo zarejestrowane, lub które nie prowadziły działalności w roku poprzednim dołączają oświadczenie o treści "W imieniu organizacji - "nazwa organizacji" - oświadczam/my, że w roku ..... nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowanego").


UWAGA:

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzenia dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzenia dokumentów dla tych osób).

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej niż to wynika z ogłoszenia w konkursie.

2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz BIP - bip.bardo.pl. w formie zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 1. Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 2. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze czlonków Komisji

27‑01‑2014 15:29:46

Wyniki naboru do Komisji Konkursowych

W dniu 21 stycznia 2014 r. zakończył się nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2014 roku.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało upublicznione w dniu 14.01.2013 r.:

- na stronie www.bardo.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

W czasie trwania naboru tj. od 14.01.2014 r. do 21.01.2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęły żadne propozycje zgłoszeń kandydatów od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do współpracy

14‑01‑2014 15:07:09

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały nr XXXI/222/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2014 roku.


Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.


Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.


Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.


Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2014 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji, tel. 74 81 71 478 wew. 73.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

11‑03‑2013 15:29:52

Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

07‑02‑2013 09:27:57

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.), w związku z uchwałą XXI/145/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.11.2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 35 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 PLN

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN


II. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, przy czym:

 1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Bardo nastąpi w trybie określonym w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań zostaną uregulowane umową pomiędzy Gminą Bardo a oferentami.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Bardo obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.
 4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,

b) wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2013 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo.
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl lub BIP bip.bardo.pl.
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2013 r." oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.

1) W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5) Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

 1. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 - zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 13 marca 2013 r.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP - bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie - www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Bardo zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w poprzednich latach

 1. w roku 2010 - 80 000 PLN
 2. w roku 2011 - 100 000 PLN
 3. w roku 2012 - 60 000 PLN

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego i akceptacji zawartych w nim zasad,

- statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

- aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za miniony rok (tj. bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacja dodatkowa). Organizacje nowo zarejestrowane, lub które nie prowadziły działalności w roku poprzednim dołączają oświadczenie o treści "W imieniu organizacji - "nazwa organizacji" - oświadczam/my, że w roku ..... nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowanego").


UWAGA:

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzenia dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzenia dokumentów dla tych osób).

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej niż to wynika z ogłoszenia w konkursie.

2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz BIP - bip.bardo.pl. w formie zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 1. Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 2. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki naboru do Komisji Konkursowej

07‑02‑2013 08:28:16

Wyniki naboru do Komisji Konkursowych

W dniu 6 lutego 2013 r. zakończył się nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2013 roku.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało upublicznione w dniu 31.01.2012 r.:

- na stronie www.bardo.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

W czasie trwania naboru tj. od 31.01.2013 r. do 06.02.2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęły żadne propozycje zgłoszeń kandydatów od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 87 Numer strony: 3  4  5  6  7  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska , w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2019 15:41:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie