KONKURSY I DOTACJE


Zaproszenie do prac konkursowych

18‑01‑2017 12:24:50

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239) oraz § 14 ust. 1  uchwały nr XIX/135/16  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. Ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2017 roku.

Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez  organizacje pozarządowe oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

Informujemy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych następuje na podstawie formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, który załączony jest do niniejszego pisma. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2017 roku do godz. 15.30. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Promocji, tel. 74 81 71 478 wew. 73.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!   

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

24‑11‑2016 14:28:23

W dniu 23 listopada 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone zarządzeniem nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 08 listopada 2016 r.

W okresie od 08.11.2016 r. do 23.11.2016 r. przedmiotowy projekt uchwały wraz z formularzem do konsultacji  był udostępniony:

- na stronie www.bardo.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2017 do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęła żadna uwaga w przedmiocie prowadzonych konsultacji.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

15‑11‑2016 15:07:13

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Turniej halowy"

W dniu  15 listopada 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej halowy” złożona przez Klub Sportowy „Unia Bardo”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 23 listopada 2016 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

08‑11‑2016 10:59:55

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie:

„Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 z dnia 08.11.2016 r. określa się:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:   08 listopada 2016 roku,
 • termin zakończenia  konsultacji na dzień: 23 listopada 2016 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1. Zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;

2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 13 II piętro, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo;

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.bardo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pokoju nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 23 listopada 2016 r.  na adres e- mail: mptasinska@bardo.pl, na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2, 57-256 Bardo lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta UMiG Bardo.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.bardo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.  Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość  realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także  wszystkich, zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania  i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

28‑10‑2016 13:54:18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Utworzenie drużyny „Trampkarz”

W dniu 28 października 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Utworzenie drużyny „Trampkarz” złożona przez Klub Sportowy „Unia Bardo”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 4 listopada 2016 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

23‑06‑2016 11:51:39

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych
w zakresie:

 1. Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego złożoną przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. NNMP w Bardzie

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

 1. Parafię Rzymsko-Katolicką pw. NNMP w wysokości 28.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

01‑06‑2016 12:15:19

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.), w związku w związku z uchwałą nr IX/63/15  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

 

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

 

1. Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 28 000 PLN

 

II. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, przy czym:

 1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Bardo nastąpi w trybie określonym w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań zostaną uregulowane umową pomiędzy Gminą Bardo a oferentami.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Bardo obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.
 4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  • realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,
  • wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  • oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2016 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25)  w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej http://bip.gmbardo.finn.pl.
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2016 r.”  oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.
 5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.
 1. W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia                                                 dodatkowych informacji lub dokumentów.

 1. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.
 2. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert).                    W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert    z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 30 czerwca 2016 r.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – http://bip.gmbardo.finn.pl/ w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Bardo zadań publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego w poprzednich latach

 1. w roku 2015 - 0 PLN

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

a) oświadczenia o treści:

- oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację

zadań publicznych w ostatnich 2 latach,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

- oświadczenie oferenta, iż nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

b) statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

c) aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,

UWAGA:

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w części VII w ust. 1 niniejszego ogłoszenia każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzenia dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno  być dołączone upoważnienie do potwierdzenia dokumentów dla tych osób).

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie                 w  ogólnej kwocie niższej niż to wynika z ogłoszenia w konkursie.
 2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz BIP bip.bardo.pl. w formie zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 3. Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 4. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

09‑03‑2016 13:30:31

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Jarmark Wielkanocny 2016 w Bardzie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Jarmark Wielkanocny 2016 w Bardzie”.

W dniu 8 marca 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jarmark Wielkanocny 2016 w Bardzie” złożona przez Parafię Rzymskokatolicką w Bardzie.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 16 marca 2016 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

02‑03‑2016 09:39:52

ZARZĄDZENIE Nr 17/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie Art. 13 ust. 3 i Art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych
w zakresie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kulturystyka

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: armwrestling

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływanie

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

 1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Unia” Bardo w wysokości 65.000,00 zł
 2. LZS Piasek Potworów  w wysokości 15.000,00 zł
 3. LZS Cis Brzeźnica w wysokości 25.000,00 zł
 4. a) UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości 10.000,00 zł

b) FO Salamandra w wysokości 5.000,00 zł

 1. UKS „Red Dragon” Bardo w wysokości 5.000,00 zł
 2. UKS „Black Skorpion” Przyłęk  wysokości 5.000,00 zł
 3. FO Salamandra w wysokości 5.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych

27‑01‑2016 11:26:00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.), w związku w związku z uchwałą nr IX/63/15  Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego wsparcie:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 65 000 PLN

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 000 PLN

3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 000 PLN

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 000 PLN

5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kulturystyka.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN

6.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: armwrestling.

          Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływania.

          Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000 PLN

II. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, przy czym:

 1. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Bardo nastąpi w trybie określonym w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań zostaną uregulowane umową pomiędzy Gminą Bardo a oferentami.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Bardo obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba uczestników.
 4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  1. realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,
  2. wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4. oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2016 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25)  w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 2. Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro), pobrać ze strony internetowej bardo.pl.
 3. Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2016 r.”  oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.
 4. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.
 5. Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół.
 1. W pierwszym etapie członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

2) Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

4) Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5)  Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

 1. Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.
 2. Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

- celowość i zasadność zadania,

- kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert).  W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert    z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Konkurs zastanie rozstrzygnięty nie później niż 11 marca 2016 r.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Bardo zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w poprzednich latach

 1. w roku 2014 – 120.000 PLN
 2. w roku 2015 - 118 000 PLN
 • KS Unia Bardo w wysokości: 50 000,00 zł
 • LZS Piasek Potworów w wysokości: 15.000,00 zł
 • LZS Cis Brzeźnica w wysokości: 23.000,00 zł
 • UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości: 10.000,00 zł
 • FO Salamandra w wysokości: 10.000,00 zł
 • UKS „Red Dragon” Bardo w wysokości 5.000,00 zł
 • UKS „Black Skorpion” Przyłęk  wysokości 5.000,00 zł

VII. Niezbędne załączniki:

 1. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

a) oświadczenia o treści:

- oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację

zadań publicznych w ostatnich 2 latach,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

- oświadczenie oferenta, iż nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

b) statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

c) aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,

UWAGA:

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w części VII w ust. 1 niniejszego ogłoszenia każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzenia dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno  być dołączone upoważnienie do potwierdzenia dokumentów dla tych osób).

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie   w  ogólnej kwocie niższej niż to wynika z ogłoszenia w konkursie.
 2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz BIP bip.bardo.pl. w formie zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 3. Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 4. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 87 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska , w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2019 15:41:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie