Utrzymywanie czystości i porządku


Informacja Dyrektora Zakładu Komunalnego w Bardzie

23‑05‑2019 10:46:22

dotycząca świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ze ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków z osadu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zakładu Komunalnego w Bardzie

08‑04‑2019 14:04:56

dotycząca świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ze ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków z osadu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bardo za 2015 r.

26‑02‑2018 10:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualny Regulamin utrzymania czystośći i porządku na terenie miasta i gminy Bardo

25‑11‑2016 14:24:46
Uchwała nr XVI/118/16 z dnia 30.08.2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bardo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bardo za 2014 r.

27‑05‑2015 11:32:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

06‑12‑2013 12:22:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyciąg ze sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.

07‑10‑2013 15:19:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

28‑06‑2012 12:53:25

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9b ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Bardo prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Bardo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Bardo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".
Oświadczenie to powinno zawierać także:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenie danych w rejestrze.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo

14‑10‑2011 14:39:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Zwaduch tel.:74 81 71 478 wew. 65 fax: 74 81 71 424 , w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 10:48:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie