Pozostałe informacje


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 14.01.2019 r.

23‑01‑2019 13:32:49

nr WR.ZUZ.4.421.312.2018.PŁ, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z drogi krajowej nr 8 w km 46+773 – 47+200 w m. Bardo, do rzeki Nysa Kłodzka w km 114+322, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5597328.9, Y:6410379.7 oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu decyzją Starosty Ząbkowickiego o znaku sprawy WRŚ.6223-28/09 w dniu 30.06.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.10.2018 r.

18‑10‑2018 11:56:58

nr WR.ZUZ.4.421.232.2018.AK dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków z istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 45 w obrębie Janowiec, gm. Bardo, do potoku Stępna w km 0+440 oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/148/98 z dnia 17.11.1998 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r.

01‑12‑2017 11:11:30

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał (ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego; ws. przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu) oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

25‑10‑2017 10:54:26

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, do 31 października 2017 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

27‑07‑2017 12:35:44

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r.

07‑06‑2017 09:37:06

o opracowaniu i możliwości zapoznania się z dokumentami (uchwała ws. przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, uchwała ws. przyjęcia projektu zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2016

06‑10‑2016 09:13:54

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

03‑03‑2016 13:08:03

RI.604.5.2015                                                                                              Bardo, dnia 02.03.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” .

            Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

            W związku powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Bardo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo”. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r. znak pisma: ZNS.9011.3.1861.2015.DG stwierdził, że dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. znak pisma: WSI.410.668.2015.DK  wyraził opinię, iż dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Opracowany projekt dokumentu dotyczy terenów położonych w granicach administracyjnych gminy Bardo, jednak za względu na charakter planu, jego główne oddziaływanie będzie miało miejsce na terenach zurbanizowanych, przede wszystkim na terenie miasta oraz na terenie wsi.

            W ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” przewiduje się zarówno działania o charakterze nieinwestycyjnym (m.in. działania edukacyjne i informacyjne w zakresie zamiany postaw i zachowań, promujące ekonomicznie uzasadnioną poprawę efektywności energetycznej, termomodernizację oraz wykorzystanie OZE), jak i działania inwestycyjne (m.in. termomodernizacja budynków, budowa budynków o pasywnej charakterystyce energetycznej z wykorzystaniem OZE, zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, budowa ścieżek rowerowych). Należy zauważyć, iż wyżej wymieniony dokument jedynie ogólnie wskazuje planowane do realizacji przedsięwzięcia, nie konkretyzując ich parametrów technicznych i nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie działań nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            Przy opracowywaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” uwzględniono związane z tematyką dokumenty strategiczne (na poziomie międzynarodowym, UE, krajowym, regionalnym i lokalnym), polityki, konwencje, przepisy prawne, a także dostępne wytyczne, w tym wydane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”.

            Dokument pn. „Plan gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” pozwala na osiągnięcie celów z zakresu redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do atmosfery, a pochodzących ze spalania paliw. Realizacja zaproponowanych  w przedmiotowym dokumencie działań powinna wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę warunków życia i zdrowia ludzi.

            Tereny objęte opracowaniem częściowo położone są w granicach obszarów chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), tj.: w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie  i Sowie”, Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry Bardzkie” PLH020062, Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa” PLH020043, rezerwatów przyrody „Cisy” i „Cisowa Góra” oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Obryw Skalny”. Mając jednak na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem (tereny zurbanizowane) oraz charakter planowanych działań można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko, w tym na ww. obszary chronione.

            Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem pozwalają stwierdzić, że realizacja zadań proponowanych w przedmiotowym dokumencie nie powinna spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wymienione w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” działania będą miały w większości jedynie pozytywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.

            Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo”.

Otrzymują:

1. strona internetowa www.bardo.pl

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (http://bip.gmbardo.finn.pl), zakładka „Prawo lokalne”, podzakładka „Środowisko” („Pozostałe informacje”)

3. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

4. RI aa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o opracowywaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo”

10‑02‑2016 19:59:03

RI.604.5.2015                                                                                              Bardo, dnia 10.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i gminy Bardo

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o opracowywaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” .

            „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. W ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” przewiduje się zarówno działania o charakterze nieinwestycyjnym (m.in. działania informacyjne w zakresie zamiany postaw i zachowań, promujące ekonomicznie uzasadnioną poprawę efektywności energetycznej, termomodernizację oraz wykorzystanie OZE), jak i działania inwestycyjne (m.in. termomodernizacja budynków, budowa budynków o pasywnej charakterystyce energetycznej z wykorzystaniem OZE, zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, budowa ścieżek rowerowych).

            W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy:

-  na stronie internetowej www.bardo.pl

- w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w następujących godzinach: poniedziałek 07:30 – 17:00, od wtorku do czwartku 07:30 – 15:30, piątek 07:30 – 14:00.

            Informuję, iż każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bardo” w terminie od 11.02.2016 r. do 02.03.2016 r.:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo  – z dopiskiem „Konsultacje społeczne PGN”,

2. ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w następujących godzinach: poniedziałek 07:30 – 17:00, od wtorku do czwartku 07:30 – 15:30, piątek 07:30   – 14:00.

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: jakub.ptasinski@bardo.pl , opatrzone tematem „Konsultacje społeczne PGN”, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie zostaną rozpatrzone.

Otrzymują:

1. strona internetowa www.bardo.pl

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (http://bip.gmbardo.finn.pl), zakładka „Prawo lokalne”, podzakładka „Środowisko” („Pozostałe informacje”)

3. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

4. tablice ogłoszeń w Sołectwie Dębowina

5. tablice ogłoszeń w Sołectwie Opolnica

6. tablice ogłoszeń w Sołectwie Przyłęk

7. tablice ogłoszeń w Sołectwie Janowiec

8. tablice ogłoszeń w Sołectwie Dzbanów

9. tablice ogłoszeń w Sołectwie Laskówka

10. tablice ogłoszeń w Sołectwie Potworów

11. tablice ogłoszeń w Sołectwie Brzeźnica

12. tablice ogłoszeń w Sołectwie Grochowa

13. RI aa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r.

23‑11‑2015 14:35:03

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał (ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego; ws. określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu; ws. określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu; ws. określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu) oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Zwaduch tel.:74 81 71 478 wew. 65 fax: 74 81 71 424 , w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2019 13:40:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie