Pozostałe informacje


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 28.03.2019 r.

04‑04‑2019 12:17:21
nr WR.ZUZ.4.421.77.2019.PŁ, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Ząbkowickiego o znaku WŚR.6341.5.2016 z dn. 04.03.2016 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej nr S-1 zlokalizowanej na działce nr 75/1 w obrębie Bardo, gmina Bardo oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie jej poboru ze zlokalizowanego na działce nr 75/1 w obrębie Bardo, gmina Bardo ujęcia w postaci studni: S-1 i istniejącej studni awaryjnej ST.1.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 21.03.2019 r.

01‑04‑2019 16:25:03

nr WR.ZUZ.4.421.60.2019.AK, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, tj. gazociągu niskiego ciśnienia w miejscowości Bardo na działkach nr 48, 123/2, 151, 603/10 i 79, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Nysa Kłodzka.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

19‑03‑2019 14:54:37
o przystąpieniu do opracowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 06.03.2019 r.

19‑03‑2019 14:27:46
nr WR.ZUZ.4.421.48.2019.AK, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGL LP Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9A, 57-256 Bardo,  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu na dz. nr 497/151 obręb Brzeźnica, gm. Bardo, przebudowę przepustu na dz. nr 1104/1 obręb Jaszkowa Górna, gm. Kłodzko, przebudowę dwóch przepustów na dz. nr 447/248, 448/249, 439/240 obręb Chwalisław, gm. Złoty Stok; roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty, tj. budowę trzech brodów na dz. nr 418/166, 466/159, 435/183 obręb Opolnica, gm. Bardo, na dz. nr 418/166, 435/183 obręb Opolnica, gm. Bardo, nr dz. nr 418/166 obręb Opolnica, gm. Bardo; na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, tj. zabezpieczenie skarpy cieku za pomocą kaszycy na dz. nr 466/159 obręb Opolnica, gm. Bardo, dz. nr 146/183, 139/145 obręb Wilcza, gm. Kłodzko oraz narzutem kamiennym na dz. nr 146/183, 139/145 obręb Wilcza, gm. Kłodzko i 466/159 obręb Opolnica, gm. Bardo.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 04.03.2019 r.

13‑03‑2019 11:19:11

nr WR.ZUZ.4.421.47.2019.WB, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie oczyszczonych ścieków z projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 299/2 obręb Brzeźnica jednostka ewidencyjna Bardo - obszar wiejski, do rowu przydrożnego zlokalizowanego w działce nr 305/1 drogi powiatowej nr 3158 D oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø110 mm o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5599183,46; Y: 6400632,21.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r.

01‑03‑2019 11:03:00

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 14.01.2019 r.

23‑01‑2019 13:32:49

nr WR.ZUZ.4.421.312.2018.PŁ, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z drogi krajowej nr 8 w km 46+773 – 47+200 w m. Bardo, do rzeki Nysa Kłodzka w km 114+322, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5597328.9, Y:6410379.7 oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu decyzją Starosty Ząbkowickiego o znaku sprawy WRŚ.6223-28/09 w dniu 30.06.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.10.2018 r.

18‑10‑2018 11:56:58

nr WR.ZUZ.4.421.232.2018.AK dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków z istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 45 w obrębie Janowiec, gm. Bardo, do potoku Stępna w km 0+440 oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/148/98 z dnia 17.11.1998 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r.

01‑12‑2017 11:11:30

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał (ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego; ws. przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu) oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

25‑10‑2017 10:54:26

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, do 31 października 2017 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 47 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Zwaduch tel.:74 81 71 478 wew. 65 fax: 74 81 71 424 , w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2019 12:19:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie