Referat Organizacyjny


Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1.W zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

1) przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie i ewidencja korespondencji,

2) prowadzenie centralnego rejestru skarg,

3) prenumerata czasopism samorządowych,

4) zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych,

5) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

6) zaopatrywanie Urzędu w sprzęt, wyposażenie, w tym materiały biurowe, kancelaryjne i druki,

7) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu,

8) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,

9) prowadzenie napraw, konserwacji budynku, pomieszczeń i urządzeń biurowych,

10) ochrona przeciwpożarowa Urzędu,

11) prowadzenie spraw w zakresie organizacji sportu, imprez sportowych i popularyzacji sporu na terenie Gminy,

13) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,

14) organizowanie i ewidencja szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

15) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

16) przygotowywanie materiałów do przeprowadzania okresowych ocen pracowników Urzędu,

17) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

18) ewidencja czasu pracy pracowników,

19) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

20) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

21) prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną Urzędu jako pracodawcy,

22) wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem i obsługą Sesji Rady Miejskiej, jej komisji i pracy Burmistrza,

23) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

24) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

25) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji i posiedzeń roboczych Burmistrza,

26) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji i Burmistrza,

27) realizacja zadań związanych z wyborami i referendami,

28) prowadzenie dokumentacji związanej z herbem Gminy,

29) prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem tytułu: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo",

30) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

31) prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem i działalnością jednostek pomocniczych - sołectw,

32) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

33) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej.

 

2. W zakresie spraw obywatelskich:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców,

2) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

3) prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń,

4) wystąpienie o nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu  oraz na podstawie przepisów odrębnych,

5) przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu obywateli polskich                     i cudzoziemców,

6) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie meldunków,

7) udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru  dowodów osobistych.

 

3. W zakresie spraw związanych z oświatą:

1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

2) utrzymywania tych jednostek,

3) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

4) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

5) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

6) zapewniania bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły, w tym opieki i transportu dzieciom niepełnosprawnych,

7) powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk, w tym organizacja konkursów na stanowisko dyrektora,

8) oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

9) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki,

10) sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli,

11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

12)przygotowywania projektów uchwał w sprawach z zakresu oświaty.

 

4. W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony pożarowej:

1) wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,

2) rejestracja i wzywanie przedpoborowych do rejestracji,

3) wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją,

4) nakładanie grzywny, oraz zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do komisji poborowej,

5) doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,

6) przygotowywanie decyzji w sprawie uznawania poborowych na jedynego żywiciela rodziny,

7) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania zasiłków członkom rodziny żołnierza uznanego na jedynego jej żywiciela i pokrywanie określonych ustawą świadczeń,

8) decydowanie o przeznaczeniu osoby do wykonywania świadczenia osobistego w razie mobilizacji lub wojny.

9) decydowanie o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych w razie mobilizacji lub wojny

10) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,

11) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,

12) ogłaszanie rejestracji przedpoborowych za pomocą obwieszczeń,

13) sporządzanie wniosków do wojewódzkiego planu rejestracji.

14) prowadzenie rejestru przedpoborowych (rocznikami) i przedkładanie do zatwierdzenia wykazu przedpoborowych,

15) przygotowywanie decyzji orzekających o sprawowaniu opieki nad rodziną żołnierza,

16) przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

17) przygotowywanie decyzji dot. zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sil zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów,

18) obowiązkowe informowanie mieszkańców o objęciu strefą niebezpieczeństwa obszarów zamieszkanych,

19) nałożenie obowiązku na mieszkańców pobliskich miejscowości do bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń osobom usuniętym ze strefy niebezpieczeństwa przy braku pomieszczeń zastępczych,

20) nakładanie grzywien w przypadku nie zastosowania się do zarządzeń o zakwaterowaniu lub usuwaniu mieszkańców,

21) tworzenie formacji obrony cywilnej,

22) wyznaczanie komendantów formacji obrony cywilnej,

23) nakładanie na obywateli obowiązków w zakresie samoobrony,

24) tworzenie gminnej straży pożarnej,

25) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych jednostek i obiektów,

26) zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenia ochotniczej staży pożarnej,

27) tworzenie terenowych jednostek i służb ratowniczych.

 

5. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dot. uwzględniania w planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) przedstawianie Burmistrzowi wniosków dot. zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

6) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków,

8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

9)organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,

10) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

6.  W zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień należy:

1.Inicjowanie, koordynowanie i upowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia na terenie Gminy,

2. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień,

2) rozpatrywanie ofert programowych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień,

3) ustalanie potrzeb w zakresie profilaktyki, terapii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień,

4) inicjowanie działań na rzecz rodzin w trudnej sytuacji, a w szczególności pomocy psychospołecznej, prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,

5) wspieranie działań na rzecz rozszerzania dostępności terapii i doradztwa dla osób uzależnionych współuzależnionych,

6) współdziałanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnień,

7) obsługa biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,

8) przygotowywanie projektu planu finansowego.

 

7. W  zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej należy:

1) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratownictwa gaśniczego oraz służb, inspekcji i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Gminy,

2) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami,

3) zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej,

4) przyjmowanie zgłoszeń o nagłych wypadkach i sytuacjach kryzysowych,

5) organizację i kierowanie zintegrowanymi akcjami ratowniczymi i porządkowymi w sytuacjach kryzysowych,

6) informowanie o sytuacjach zagrożenia oraz formie niezbędnej pomocy,

7) informowanie społeczności o występowaniu zagrożeń, uruchamianie systemów alarmowych, podawanie komunikatów, instruowanie ludności o sposobach zachowania za pośrednictwem zespołu wczesnego ostrzegania,

8 )przekazywanie informacji dot. ofiar ewakuacji, punktów pomocy i bieżącej sytuacji,

9) prowadzenie spraw przeciwpożarowych w Urzędzie,

10) prowadzenie nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stosunku do Ochotniczych Straży Pożarnych,

11) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,

12) uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Gminy,

13) współdziałanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej w zakresie planowania i organizowania ochrony i obrony ważnych obiektów infrastrukturalnych Gminy,

14) realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,

15) opracowywanie Gminnych planów obrony cywilnej,

16) określanie zadań obrony cywilnej na obszarze Gminy oraz ustalanie zadań dla instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych,

17) mobilizacyjne przygotowanie do rozwinięcia służb dla potrzeb realizacji zadań obrony cywilnej w okresie wojny.

 

8. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
1) realizacja zadań związanych z programami odnowy wsi,
2) współpraca z sołeckimi grupami odnowy,
3) aktualizacja sołeckich strategii rozwoju

Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 12:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2016 16:10:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie