Referat Komunikacji Społecznej


Do zakresu działania Referatu Komunikacji Społecznej należy:

1. W zakresie promocji Gminy:

1) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy i działań podejmowanych na jej terenie jako elementu jej rozwoju przez:

a) bieżące dokumentowanie działalności Burmistrza, pracy Urzędu i istotnych wydarzeń oraz imprez kulturalnych i promocyjnych w Gminie, w tym opracowanie materiałów informacyjnych, pozyskiwanie informacji od poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych Gminy i innych instytucji,

b) projektowanie i eksploatacja serwisów internetowych Gminy,

c) redagowanie gminnego biuletynu informacyjnego, przygotowanie i rozpowszechnianie innych publikacji i materiałów promocyjnych,

d) przygotowanie i obsługę prezentacji multimedialnych promujących działalność Gminy

e) prezentację stanowiska Burmistrza w sprawach interesujących opinię publiczną,

f) współpracę z Referatem Organizacyjnym w zakresie prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej w koordynacji z serwisem internetowym Gminy,

g) współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej Gminy oraz promocji istotnych zadań inwestycyjnych Gminy,

h) utrzymywanie dobrych kontaktów z mediami, oraz bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych do mediów,

i) bieżące pozyskiwanie i archiwizację informacji ukazujących się w mediach oraz publikacji dotyczących Gminy, działalności Burmistrza i pracy Urzędu, prowadzenie kroniki Gminy,

j) przygotowanie sprostowań, odpowiedzi, komentarzy zwłaszcza do informacji przekłamanych, wprowadzających w błąd, bądź uderzających w dobry wizerunek Gminy,

k) podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy polegających na upowszechnianiu wiedzy o Gminie, jej historii, kulturze, zasobach i kierunkach rozwoju,

l) inicjowanie udziału w konkursach zewnętrznych, w których uczestnictwo może być elementem promocji Gminy, udzielanie odpowiedzi na zapytania ankietowe służące promocji gminy.

2) pielęgnowanie kontaktów zewnętrznych Gminy w zakresie merytorycznym Referatu przez:

a) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów, współpracę z innymi gminami, samorządem powiatowym i wojewódzkim, organami administracji rządowej, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań służących promocji Gminy,

b) realizację zadań związanych z członkostwem Gminy w partnerstwach, stowarzyszeniach i organizacjach międzygminnych,

c) obsługę delegacji i spotkań partnerskich, udział w podejmowaniu gości Gminy,

d) udział w spotkaniach zewnętrznych.

 

2. Promocja oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej Gminy przez:

1) udział w imprezach promocyjnych, targach turystycznych,

2) organizowanie i obsługę stoiska promocyjnego,

3) organizowanie pracy punktów informacji turystycznej i ich bieżącą obsługę,

4) opracowanie, publikację i dystrybucję materiałów promocyjnych,

5) zbieranie i popularyzację informacji na temat atrakcji turystycznych Gminy,

6) opracowanie koncepcji promocji atrakcji turystycznych Gminy,

7) inwentaryzowanie i rozwój infrastruktury turystycznej,

8) dbałość o gminną infrastrukturę turystyczną, monitorowanie istniejących zasobów,

9) udział w opracowaniu koncepcji rozwoju turystycznego gminy,

10) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki i działającymi w tym zakresie.

 

3. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

1) realizacja zadań związanych z programami rozwoju obszarów wiejskich,

2) realizacja zadań „miękkich” z zakresu funduszy sołeckich.

 

4. W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym:

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań Gminy z zakresu kultury, sportu i rekreacji, w tym:

a) przygotowanie programów i sprawozdań dotyczących współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizowanie konkursów na zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zawieranie umów dotacji oraz ich rozliczanie,

b) pomoc w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych.

2) współpraca z instytucjami kultury w zakresie:

a) kreowania i koordynowania oferty kulturalnej i rekreacyjnej Gminy,

b) udział w wypracowaniu założeń do programów imprez i wydarzeń gminnych,

3) współpraca z organizatorami imprez zewnętrznych odbywających się na terenie Gminy,

4) koordynowanie kalendarza imprez gminnych,

5. W zakresie współpracy z zagranicą:

1) pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych gminy,

2) realizacja projektów z udziałem partnerów zagranicznych, w szczególności projektów transgranicznych,

6. W zakresie informatyzacji gminy:

1) współpraca z Referatem Organizacyjnym i służbami informatycznymi w zakresie administrowania elektronicznym systemem obiegu dokumentów,

2) administrowanie serwisów informacyjnych gminy,

3) dbałość o bezpieczeństwo serwisów.

7. Pozyskiwanie i obsługa środków zewnętrznych na zadania z zakresu kultury, turystyki, sportu i rekreacji.

Informacja wytworzona przez:
Michał Sikuciński
email: msikucinski@bardo.pl
, w dniu:  12‑04‑2011 12:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2019 11:33:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie