Referat Inwestycji


Do zadań Referatu Inwestycji należy:

1. W zakresie planowania przestrzennego:


1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


2) dokonywanie analizy zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian w planie,


4) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
5) prowadzenie spraw związanych z oceną i skutkami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,


6) przygotowanie zaświadczeń oraz wypisów ze studium i miejscowych planów zagospodarowania,


7) przygotowywanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,


8) przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


9) prowadzenie rejestru wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


10) prowadzenie spraw związanych z negocjacjami w sprawie warunków realizacji zadań rządowych,


11) przygotowywanie opinii w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,


12) ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.2. W zakresie ochrony dóbr kultury:


1) podejmowanie działań zapewniających organizacyjne i finansowe warunki ochrony dóbr kultury, rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie projektów, uchwał i rozliczanie dotacji na remonty zabytków,


2) przygotowanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,


3) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku,


4) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków,


5) działanie w porozumieniu w wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego.


3. W zakresie geologii:


1) uzgodnienia dotyczące udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwanie lub wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz w procesach wzbogacania kopalin,


2) przygotowanie opinii w zakresie planu ruchu zakładu górniczego,


3)przygotowywanie opinii w sprawie obniżenia opłaty eksploatacyjnej.4. W zakresie inwestycji i remontów:


1) prognozowanie, planowanie i przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej z zakresu inwestycji i remontów,


2) realizacja zadań majątkowych budżetu gminy, poprzez:


a) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją


inwestycji i remontów (dokumentacja prawna i techniczna, protokoły odbioru, zaopatrzenie materiałowe, sprawozdania z realizacji, ewidencja inwestycji, nadzór inwestycyjny),


b) przygotowaniu materiałów do przetargów na zadania realizowane w ramach inwestycji
i remontów,


c) koordynacja i nadzór nad realizowanymi inwestycjami,


d) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z zakresu gwarancji i rękojmi,


3) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych, krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,


4) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,


5) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi,


6) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia przyznanych środków,


7) sporządzanie informacji, sprawozdań z realizacji inwestycji realizowanych przy wykorzystywaniu środków pozabudżetowych.5. W zakresie dróg i komunikacji:


1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i finansowaniem budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,


2) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,


3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,


4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,


5) koordynacja robót w pasie drogowym,


6) przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,


7) przygotowanie zezwoleń na lokalizację obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogi gminnej,


8) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,


9) prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem drogi do kategorii dróg wewnętrznych i zakładowych,


10) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg lokalnych i gminnych,


11) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,


12) przygotowywanie umów o opłaty za umieszczenie reklam w pasie dróg będących w zarządzie Gminy,


13) prowadzenie całości spraw związanych z oświetleniem drogowym;


14) prowadzenie całości spraw związanych z kanalizacją deszczową,


15) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i decydowaniem o wyrębie drzew w pasie dróg będących w zarządzie Gminy.


16) Koordynowanie działań w zakresie komunikacji na terenie miasta, w tym:


a) uzgadnianie rozkładów jazdy


b) nadzór nad utrzymaniem wiat i przystanków6. W zakresie ochrony przyrody:


1) przygotowywanie decyzji na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,


2) ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów,


3) przygotowanie decyzji w sprawie wymierzenia kary za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów,


4)współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie utrzymania pomników przyrody.7. W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami:


1) zapewnianie niezbędnych warunków do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy przez podległe Gminie i nadzorowane przez nią jednostki organizacyjne,


2) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,


3) przygotowanie, wdrażanie i aktualizacja gminnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami


4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,


5) inicjowanie i organizowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej,


6) realizowanie zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami


7) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności powodującej powstawanie odpadów,


8) przyjmowanie od wytwarzających odpady informacji o rodzaju i ilości umieszczonych na składowiskach odpadów oraz czasie ich składowania.8. W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie:


1) zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,


2) przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego,


3) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie,


4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie posiadają umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz pobieranie opłat od tych właścicieli,


5) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie stawek opłat, o których mowa w punkcie 4, 6) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności


polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami dla podmiotu, który dysponuje odpowiednimi środkami do wykonywania tych usług i zapewnia należyty ich poziom.9. W zakresie gospodarki nieruchomościami:


1) Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a w szczególności:


2) Tworzenie zasobu nieruchomości poprzez:


a) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,


b) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,


c) zapewnianie wyceny tych nieruchomości,


d) sporządzanie planów wykorzystania zasobów,


e) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,


f) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości,


3) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu,


4) przygotowanie opracowania geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,


5) sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymagającej zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,


6) oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy,


7) pozyskiwanie gruntów do zasobu nieruchomości,


8) dokonywanie zamiany nieruchomości,


9) wykonywanie prawa pierwokupu,


10) prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,


11) aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,


12) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa wieczystego użytkowania i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy,


13) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,


14) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,


15) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,


16) ustalanie ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości,


17) wykonywanie, ograniczanie praw własności poprzez przygotowanie decyzji:


a) podziały geodezyjne,


b) scalenia i podziałów nieruchomości


c) rozgraniczenia nieruchomości,


18) ustalanie opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi,


19) wywłaszczanie nieruchomości i przygotowanie odszkodowania za wywłaszczania nieruchomości,


20) komunalizacja mienia,


21) zakładanie ksiąg wieczystych na mienie gminne,


22) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów, numeracji porządkowej,


23) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadawania nazw ulicom i placom,


24) przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących bonifikaty na mienie komunalne,


25) przygotowanie uchwały Rady w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu,


26) przygotowanie projektów uchwały Rady Miejskie na wydzierżawienie nieruchomości będących własności gminy Bardo na okres dłuższy niż trzy lata,


27) przygotowanie uchwały na nabywanie i zbywanie nieruchomości gminnych, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Radę,


28) nadzór i kontrola granic i powierzchni nieruchomości gminnych,


29) prowadzenie ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy, bieżąca aktualizacja danych ewidencji z bazy danych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.,


30) geodezyjny nadzór realizacji zlecanych przez gminę opracowań geodezyjnych,


31) ochrona i konserwacja znaków geodezyjnych powierzonych gminie przez Starostę,


32) zaspakajanie potrzeb urzędu w gotowe materiały i opracowania kartograficzne ich przechowywanie i aktualizowanie,


33) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym10. W zakresie działalności ogólno - komunalnej:


1) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,


2) decydowanie o zamknięciu cmentarza,


3) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,


4) sprawowanie opieki nad grobami,


5) prowadzenie spraw związanych z. gospodarką ściekową,


6) prowadzenie spraw związanych z wodociągami i zaopatrzeniem wsi w wodę,


7) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,11. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:


1) zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,


2) tworzenie mieszkaniowego zasobu Gminy,


3) przygotowanie projektu uchwały Rady określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, prowadzenie dokumentacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej,


4) sporządzanie list przydziału mieszkań,


5) rejestrowanie wniosków o przydział mieszkań,


6) przygotowywanie umów najmu,


7) wykonywanie obowiązków wynajmującego,


8) wyrażanie zgody na podnajem lokalu,


9) wyrażanie zgody na wprowadzenie w lokalu ulepszeń przez, najemcę, przygotowywanie umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu,


10) usuwanie z lokalu osoby, która zajęła go samowolnie,


11) przygotowanie projektów zarządzenia ustalające wysokość stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych,


12) przygotowywanie wypowiedzeń umów najmu,


13) przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,


14) przygotowywanie umów najmu lokali socjalnych,


15) realizacja obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego na okres nie dłuższy niż czas trwania remontu,


16) wykonywanie czynności związanych z remontami budynków i mieszkań,


17) reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,


18)zlecanie usuwania awarii.12. W zakresie Zamówień Publicznych należy:


1) prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,


2) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,


3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej,


4) prowadzenie sprawozdawczości oraz rejestru zamówień publicznych,


5) archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie.13. W zakresie prawa wodnego:


1) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,


2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i systemów melioracyjnych, urządzeń nawadniających i odwadniających użytkowanych przez spółkę wodną i innych użytkowników,


3) realizacja zadań wynikających z Prawa Wodnego dotyczących zobowiązań do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią nakazywania właścicielom gruntów sprzętu plonu z terenów melioracyjnych zaopatrzonych w urządzenia melioracyjne,


4) prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej i zbiorników małej retencji,


5) współpraca z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie realizacji potrzeb dotyczących melioracji,


6) utrzymywanie rowów melioracyjnych stanowiących mienie gminne,


7) nakazanie wykonanie niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,


8) przyznawanie odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.14.W zakresie rolnictwa i leśnictwa, łowiectwa:


1) sporządzanie projektów planów gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych,


2) ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa,


3) zlecanie, zatwierdzanie i finansowanie planów urządzenia lasów niepaństwowych,


4) nadzór nad zalesianiem lasów niepaństwowych,


5) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu stanowiących mienie gminy


6) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, w tym:


a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,


b) wyłączania gruntów z produkcji,


c) wyłączania gruntów z rolniczego wykorzystania,


d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,


7) zgłaszanie występowania na obszarze Gminy organizmów szkodliwych,


8) przyjmowanie informacji o pojawieniu się szkodników i chwastów,


9) współpraca z organizacjami i związkami branżowymi działającymi na rzecz rolnictwa


10) realizacja zadań związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami, chwastami.


11) współpraca z państwową służbą weterynaryjną


12) powiadamianie i informowanie mieszkańców gminy o zamierzeniach i restrykcjach Powiatowego lekarza weterynarii w kwestii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania


13) nakazywanie wykonania określonych przepisami zabiegów,


14) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii,


15) udzielanie informacji mających znaczenie dla ustalania świadczeń z zakresu ubezpieczenia rolników,


16) współdziałanie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zagospodarowania obwodów łowieckich,


17) opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich,


18) uzyskiwanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na gruntach Gminy,


19) przyjmowanie skarg osób pokrzywdzonych przez szkody łowieckie,


20) mediacje Gminy w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy o odszkodowanie za szkody łowieckie,


21) przygotowywanie uchwał w sprawie ustanawiania parku wiejskiego, określenie jego granic sposobu wykonywania ochrony,


22) podejmowanie działań chroniących lasy przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów, odpadów i ścieków,


23) wykonywanie czynności związanych z organizacją szacowania szkód w uprawach z tytułu klęsk żywiołowych,


24) przyjmowanie i przekazywanie do Państwowej Inspekcji weterynaryjnej informacji o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt,


25) sprawozdania statystyczne z dziedziny: melioracji, lasów, gruntów,


26) sporządzanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia spisu rolnego


27) potwierdzenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,


28) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wliczania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, przyjmowania zeznań świadków.15.W zakresie ochrony zwierząt:


1) przygotowywanie decyzji odbierającej czasowo lub na stałe właścicielowi zwierzę, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane,


2) wydawanie zgody na utrzymywanie psa rasy uznawanej na agresywną,


3) przygotowanie uchwały Rady w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi,


4) współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt


5) zlecanie podmiotom uprawnionym: eutanazji zwierząt chorych, groźnych, po wypadku


6) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt.16.W zakresie działalności gospodarczej:


1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej


2) przyjmowanie i przekazywanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,


3) przygotowywanie i doręczanie z urzędu podmiotowi gospodarczemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji,


4) przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,


5) przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,


6) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym osób na obszarze Gminy,


7) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką,


8) przygotowanie projektu uchwały Rady określającego na dany rok kalendarzowy limitu wydawania nowych zezwoleń dla taksówek,


9) organizowanie i prowadzenie kontroli działalności gospodarczej wymienionej w punkcie 6,7.17. W zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi:


1) przygotowanie projektu uchwały Rady ustalającej liczbę punków sprzedaży napojów alkoholowych,


2) przygotowanie uchwały Rady w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,


3) przygotowywanie opinii w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych,


4) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,


5) pobieranie opłat za wydawane zezwolenia.,


6) przygotowywanie projektów uchwał Rady określających dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych.18. W zakresie spraw związanych z targowiskami:


1) przygotowywanie zezwoleń dla podmiotów gospodarczych wnioskujących o prowadzenie targowiska,


2) przygotowywanie uchwał Rady w sprawie lokalizacji i regulaminów targowisk,


3) przygotowywanie uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na tworzenie strefy ekonomicznej na obszarze Gminy,


4) przygotowywanie uchwały Rady wyznaczającej przedstawiciela Gminy do rady nadzorczej spółki będącej zarządzającą specjalną strefą inwestycyjną.

Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  12‑04‑2011 12:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Rożniatowska
email: umig@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 60
, w dniu:  12‑04‑2011 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2011 13:46:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie